تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار

نویسندگان

  • محمد شاهدی
  • مرتضی خان احمدی
چکیده مقاله:

یکی از مهمترین فرایندهای تبدیلی انار تغلیظ آب آن به منظور تولید کنسانتره و رب می باشد.دما و اکسیژن در طی این فرایند و نیز در طول مدت نگهداری محصول از عوامل تعیین کننده میزان تخریب رنگدانه های قرمز (آنتوسیانین ها)وتولید رنگدانه های قهوه ای در محصول هستند. در این تحقیق تأثیر عوامل فوق بصورت کمی بررسی شده و مشخص گردید که تابع سرعت تجزیه آنتوسیانین ها درجه اول و تابع سرعت افزایش غلظت رنگدانه های قهوه ای درجه صفر(یا ثابت)می باشد،افزایش نقطه جوش در فشار محیط با افزایش درصد مواد جامد محلول آن در طی تغلیظ از یک چند جمله ای درجه 2 پیروی میکند. همچنین بین ضرایب سرعت های مذکور و دما رابطه آرنیوس برقرار است . کلیه ضرایب این معادلات برای شرایط تحقیق محاسبه شده و یک مدل ریاضی جهت تعیین غلظت نسبی این دو رنگدانه ارائه شده است . نتیجه قابل توجه اینکه با کاهش مدت زمان تغلیظ میتوان بدون نیاز به خلأ قسمت اعظم آنتوسیانین ها را حفظ نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر شرایط نگهداری بر کیفیت آب گوجه فرنگی

در این تحقیق تاثیر شرایط نگهداری (دما، زمان و نوع بسته‌بندی) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب گوجه فرنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌های آب گوجه فرنگی تولیدی در سه دمای 4، 25 و 35 درجه سانتی‌گراد در دو نوع بسته‌بندی (دوی پک[1] و بطری) مدت یک و سه ماه نگهداری شدند. نتایج حاصل از آزمون‌ها (تغییرات pH، اسیدیته، مواد جامد محلول، میزان ویتامین ث، و بار میکروبی) نشان داد که اختلاف معنی‌داری در ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر عوامل زمین‎شناختی بر غلظت گاز رادون حل‎شده در آب های زیرزمینی انار- شمال استان کرمان

غلظت رادون موجود در آب‌های زیرزمینی انار به‌وسیله دستگاه RAD7 در 33 حلقه چاه اندازه‌گیری شد و بین  33/1 تا  Bq/lit90/29 تغییر می‌کند. 40 درصد از چاه‌ها دارای غلظت رادون بالا‌تر از Bq/lit 11 هستند. اغلب چاه‌های با غلظت‌های بالای رادون در بخش جنوب‌غربی و در رسوبات آواری از جنس قطعات آذرین مانند داسیت و آندزیت قرار دارند در حالی‌که چاه‌های با مقادیر پایین رادون در بخش شرقی و شمال‌شرقی در رسوبات حا...

متن کامل

تاثیر نوع بسته‌بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بار میکروبی دانه‌های انار آماده مصرف

دانه­های انار آماده مصرف علاوه بر خواص حسی و تغذیه­ای ویژه، امکان افزایش مصرف انار را فراهم می­نماید. از آنجا که انار میوه بومی ایران می­باشد، توجه به صنایع تبدیلی انار اهمیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بسته­بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) و وکیوم بر برخی ویژگیهای کیفی دانه­های انار به روش سطح پاسخ می­باشد.روشکار: بدین منظور دانه­های انار جداسازی شده را تحت سه غلظت گاز اکسیژن شامل بسته­بندی...

متن کامل

تأثیر عوامل زمین‎شناختی بر غلظت گاز رادون حل‎شده در آب های زیرزمینی انار- شمال استان کرمان

غلظت رادون موجود در آب‌های زیرزمینی انار به‌وسیله دستگاه RAD7 در 33 حلقه چاه اندازه‌گیری شد و بین  33/1 تا  Bq/lit90/29 تغییر می‌کند. 40 درصد از چاه‌ها دارای غلظت رادون بالا‌تر از Bq/lit 11 هستند. اغلب چاه‌های با غلظت‌های بالای رادون در بخش جنوب‌غربی و در رسوبات آواری از جنس قطعات آذرین مانند داسیت و آندزیت قرار دارند در حالی‌که چاه‌های با مقادیر پایین رادون در بخش شرقی و شمال‌شرقی در رسوبات حا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023