تأثیر شرایط مختلف خشک کردن بر ویژگی های موز خشک شده در هوای داغ

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

برش های موز در سه ضخامت mm 10 و 5 ، 3 تهیه و با استفاده از سه پیش فرایند ( T1، تیمار شیمیایی در محلول %1 متابی سولفیت سدیم ،  T2 ، آنزیم بری با آب جوش و سپس با محلول %1 متابی سولفیت سدیم و T3 ، آنزیم بری با آب جوش و سپس با محلول %1 مخلوط یک به یک اسید آسکوربیک و اسید سیتریک )  تیمار و  در یک خشک کن جابه جایی هوای گرم در سه دمای (c  ْ80 و 70 ، 60 )  تا رسیدن به رطوبت نهایی خشک شدند . چیپس موز حاصل از نظر پارامترهای کیفی مانند رنگ ، جذب مجدد آب ، میزان قند و ویتامین ث و پارامترهای فرایند نظیر زمان و آهنگ خشک کردن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج  ، نشان داد که پیش فرآیندها آهنگ خشک کردن را افزایش و زمان خشک کردن را کاهش دادند و زمان خشک کردن در تیمارهای شامل آنزیم بری نسبت به سایر نمونه ها تا 40 % کاهش یافت . همان طور که انتظار می رفت با افزایش ضخامت ، زمان خشک کردن افزایش و با افزایش دمای خشک کن ، آهنگ خشک کردن افزایش و زمان خشک کردن کاهش یافت. در دماهای بالاتر مقدار ویتامین ث و قند بیش تری حفظ شد اما بر رنگ و جذب مجدد آب چیپس موز ،اثرات منفی داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه دو روش خشک کردن با هوای داغ و مایکروویو برای تولید برگه موز

در این پژوهش از موز واریته کاوندیش نوع بلند استفاده شد. پس از تهیه برش، نمونه های موز با سه پیش فرآیند (متابی سولفیت سدیم 1% ( T1) ، بلانچ و متابی سولفیت سدیم 1% ( T2) و بلانچ و محلول یک به یک اسید آسکوربیک و اسید سیتریک 1%  ( T3) آماده سازی شدند و یک نمونه تیمار نشده نیز به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد ( T0). نمونه ها به دو روش خشک کردن با هوای داغ در دماهای ̊ C 80 و 70 ،60 و مایکروویو در ت...

متن کامل

تأثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرآیند خشک کردن بادام زمینی درخشک کن هوای داغ

مقدمه: هدف اصلی خشک کردن تولیدات کشاورزی، کاهش محتوای رطوبت به سطحی ایمن برای رسیدن به حداکثر ماندگاری میباشد.پارامترهای دما و سرعت جابجایی هوای عوامل اصلی مؤثر در فرآیند خشک شدن محسوب میشود. مدل سازی ریاضی فرآیند خشککردن برای طراحی، بهبود سیستم های خشک کن موجود و حتی کنترل فرآیند استفاده میشود.مواد و روشها: در این تحقیق تأثیر تغییرات دما ) 40 ، 50 ، 60 و 70 درجه سانتیگراد( و سرعت هوا ) 2 و 3 م...

متن کامل

مقایسه دو روش خشک کردن با هوای داغ و مایکروویو برای تولید برگه موز

در این پژوهش از موز واریته کاوندیش نوع بلند استفاده شد. پس از تهیه برش، نمونه های موز با سه پیش فرآیند (متابی سولفیت سدیم 1% ( t1) ، بلانچ و متابی سولفیت سدیم 1% ( t2) و بلانچ و محلول یک به یک اسید آسکوربیک و اسید سیتریک 1%  ( t3) آماده سازی شدند و یک نمونه تیمار نشده نیز به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد ( t0). نمونه ها به دو روش خشک کردن با هوای داغ در دماهای ̊ c 80 و 70 ،60 و مایکروویو در ت...

متن کامل

تأثیر پیش فرآیندهای مختلف در فرآیند خشک کردن موز توسط مایکروویو

از آن‌جا که موز قند بالایی دارد و این قبیل میوه‌ها در خشک کردن با هوای گرم، دچار صدمات جدی از نظر رنگ، طعم، مواد مغذی و... می‌شوند، بنابراین، استفاده از مایکروویو می‌تواند فرآیند حرارتی مؤثری برای خشک کردن این گونه مواد غذایی باشد. از این رو در پژوهش حاضر، شرایط بهینه‌ی خشک کردن موز توسط مایکروویو مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، سه برش متفاوت (mm10 و 5،3) از موز تهیه و روی هر کدام از ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  71- 89

تاریخ انتشار 2009-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023