تأثیر شیوه‌های مختلف ذخیره رطوبت در جنگل‌کاری با نهال‌های ارس (Juniperus excelsa)

نویسندگان

  • مجید حسنی کارشناس پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • محمدحسین صادق‌زاده حلاج کارشناس پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • مصطفی خوشنویس مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • هاشم کنشلو استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • پژمان پرهیزکار استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

به‌منظور شناخت مؤثرین روش کاشت نهال ارس (Juniperus excelsa M. B.) به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم جنگلی کشور، این پژوهش در ایستگاه تحقیقات سیراچال وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد. نهال‌های سه‌ساله ارس با مبدأ ایستگاه سیراچال به ارتفاعات این ایستگاه منتقل و در قالب آزمایش کرت‌های خرد شده با پایه بلوک‌های کامل تصادفی با عامل ذخیره رطوبت (در پنج سطح استفاده از کاه و کلش در کف گوده، استفاده از پلاستیک در کف تشتک، استفاده از مواد سوپرجاذب در خاک گوده، هلالی آبگیر و شاهد) به‌عنوان عامل اصلی و سایبان (در دو سطح سایبان طبیعی با استفاده از سرشاخه درختان و شاهد) در سه تکرار و 16 نهال در هر کرت کاشته شدند. متغیرهای اندازه‌گیری شده در پایان فصل رویش سال‌های 1394 و 1395 شامل زنده‌مانی، قطر یقه، ارتفاع نهال، سطح تاج و شادابی بودند. نتایج نشان داد که اثر عامل ذخیره رطوبت بر زنده‌مانی نهال‌های ارس در سال‌های 1394 و 1395 و رویش جاری قطر یقه معنی‌دار بود. بیشترین مقدار مشخصه‌های مذکور در تیمار پلاستیک مشاهده شد، اگرچه بیشترین کاهش زنده‌مانی در گذر از سال 1394 به 1395 نیز به این تیمار اختصاص داشت. سایبان و برهمکنش آن با عامل ذخیره رطوبت هیچ اثر معنی‌داری بر ارتفاع، سطح تاج، شادابی و تغییرات آنها در سال‌های مورد مطالعه نداشتند. به‌طور کلی، نتایج حاکی از موفقیت نهال‌کاری دیم ارس در ارتفاعات فوقانی البرز جنوبی بود. در این راستا، استفاده از پلاستیک در کف تشتک‌های کاشت به‌عنوان شیوه‌ مناسب ذخیره رطوبت پیشنهاد می‌شود، اما استفاده از سایبان توصیه نمی‌شود.                 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه اسانس ارس Juniperus excelsa

ارس یکی از مهمترین سوزنی برگان بومی ایران است. ارس به عنوان یکی از مقاومترین درختان به سرماهای شدید (بیش از 40 درجه سانتیگراد زیر صفر) و خشکی، جایگاه ویژه‌ای در نواحی کوهستانی ایران دارد که می‌بایستی از کلیه جهات مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سعی شد که با بررسی ویژگیهای کمی و کیفی اسانس سرشاخه‌های سبز و میوه ارس علاوه بر شناسایی اجزای اسانس، اثر عوامل محیطی بر متابولیسم فرآورده‌های ثانوی م...

متن کامل

بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر ریشه‌زایی قلمه Juniperus excelsa

با توجه به اهمیت و جایگاه ارس در ایران و به‌دلیل مشکلات موجود در زادآوری و تجدید حیات طبیعی در تولید انبوه نهالهای این گونه، تکثیر رویشی این گونه به‌همراه تکثیر جنسی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین شناخت و کاربرد تیمارهای مختلف برای افزایش میزان ریشه‌زایی آن می‌تواند در تولید نهال آن بسیار کارآمد باشد. در یک دورة چهارساله به‌منظور افزایش امکان تکثیر گونه‌های آن، تکثیر غیر جنسی ارس Juniperus exe...

متن کامل

بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa)

ارس (Juniperus excelsa) درختی نورپسند و دیرزیست از خانوادۀ سرو  (Cupressacea)است. این درخت کندرشد و مقاوم در برابر کم‌آبی و سرماست. تحقیق حاضر در قالب دو آزمایش جداگانه شامل بررسی غلظت هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر کال‌زایی ارس به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر تولید متابولیت‌های ثانویه (فنول و فلاونوئید) و مهار رادیکال آزاد DPPH انجا...

متن کامل

تأثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال‌کاری ارس (.Juniperus excelsa M. Bieb)

با وجود مقاومت ارس (Juniperus excelsa M. Bieb.) به شرایط سخت محیطی، دخالت‌های انسانی منجر به تغییر شرایط طبیعی رویشگاه‌های ارس و درنتیجه کاهش زادآوری و وسعت رویشگاه‌‌های طبیعی آن شده است. از روش‌های احیای رویشگاه‌های طبیعی گونه‎های جنگلی می‌توان به نهال‌کاری اشاره کرد که پیش‌‌نیاز موفقیت در برنامه‎های احیا، شناخت عوامل مؤثر بر استقرار، ‌رشد و زنده‎مانی نهال‌ها است. در پژوهش پیش‌رو، اثر...

متن کامل

بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر ویژگی‌های کمی درختان ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) (بررسی موردی: رویشگاه ارس اسپیرو- دامغان)‌

این پژوهش برای بررسی ویژگی­های رویشگاهی درختان ارس با­ توجه به عوامل توپوگرافی و مکان­نمای رویشگاه جنگلی اسپیرو واقع در شهرستان دامغان انجام شد. آماربرداری به روش منظم تصادفی با ابعاد شبکه 300×400 متر انجام شد. تعداد و قطر برابر­سینه درختان در قطعات نمونه 10­آری برداشت شد. سپس اثر عوامل توپوگرافیک بر روی برخی از متغیرهای رویشی توده ارس از قبیل سطح مقطع و تعداد در هکتار با استفاده از مدل رگرسیون...

متن کامل

شناسایی‌ قارچهای‌ میکوریزی ‌همزیست‌ با ارس (Juniperus excelsa) و بررسی فراوانی آنها در رویشگاه سیراچال

میکوریزها از رایج ترین‌ انواع همزیستی بین‌ گیاهان‌ عالی‌ و میکروارگانیسمها هستند. در این همزیستی، قارچهای میکوریزی با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی و همچنین با افزایش توانایی‌ جذب‌ آب،‌ ترشح‌ هورمونهای‌ گیاهی‌ (مانند سیتوکینین‌) و محافظت‌ گیاه میزبان در برابر پاتوژنها نقش مهمی در چرخة زندگی گیاهان ایفا می‌کنند. با شناخت‌ قارچهای‌ میکوریزی‌ می‌توان‌ از آنها برای‌ تلقیح‌ گیاهان در خاکهایی که‌ از ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 4

صفحات  622- 633

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023