مصطفی خوشنویس

مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

[ 1 ] - تأثیر شیوه‌های مختلف ذخیره رطوبت در جنگل‌کاری با نهال‌های ارس (Juniperus excelsa)

به‌منظور شناخت مؤثرین روش کاشت نهال ارس (Juniperus excelsa M. B.) به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم جنگلی کشور، این پژوهش در ایستگاه تحقیقات سیراچال وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد. نهال‌های سه‌ساله ارس با مبدأ ایستگاه سیراچال به ارتفاعات این ایستگاه منتقل و در قالب آزمایش کرت‌های خرد شده با پایه بلوک‌های کامل تصادفی با عامل ذخیره رطوبت (در پنج سطح استفاده از کاه و کلش در کف گود...

نویسندگان همکار