تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

ثبت نشده
چکیده

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم رسی طبقه­بندی شد. نتایج نشان داد که Ks (سطح 5%) و K3 (سطح 1%) به طور معنی­داری تحت تاثیر سرعت خاکورزی قرار گرفتند، درحالیکه تأثیر عمق خاکورزی و اثر متقابل فاکتورها بر آنها غیرمعنی­دار بود. تأثیر دو فاکتور عمق و سرعت خاکورزی و اثر متقابل آنها بر K6 و ضریب α گاردنر غیرمعنی­دار و بر جرم مخصوص ظاهری خاک سطحی (سطح 5%) معنی­دار بود. مقادیر K15 تحت تأثیر عمق خاکورزی (سطح 5%) اختلاف معنی­دار داشت ولی سرعت خاکورزی بر روی جرم مخصوص ظاهری خاک زیرسطحی تأثیری نداشت. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم...

متن کامل

اثر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک

هدف اصلی خاکورزی افزایش تولید و حفظ منابع و پتانسیل های موجود است. از طرفی، خاکورزی با تغییر ساختمان خاک بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی آن تاثیر می گذارد. این خصوصیات از مهمترین پارامترهای ورودی مورد نیاز برای مدل های توصیف کننده ی جابجایی املاح و آلاینده ها در خاک می باشند. با وجود تحقیقات زیاد در مورد تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، مطالعات محدودی در شناخت اثر مش...

تأثیر عملیات خاکورزی برتغییرات زمانی و مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک

مطالعه تغییرات زمانی و مکانی مشخصات هیدرولیکی خاک در مدیریت بهینه سامانه های آبیاری و زهکشی و کشاورزی دقیق ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خاکورزی بر تغییرات مکانی و زمانی برخی پارامترها ی فیزیکی و هیدرولیکی خاک با استفاده از زمین آمار و با داده های مزرعه ای نفوذ سنج بیرکن اندازه گیری شده در 35 نقطه در باغ کیوی واقع در دانشگاه گیلان انجام و نقشه پهنه بندی آن رسم شد. برازش مدل های نیم تغ...

15 صفحه اول

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک

تهیهزمینوآماده سازیبستربذربه عنواننخستینگامدرکاشتهرمحصولکشاورزیبه حسابآمدهوازاهمیتبسزاییبرخورداراست. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سه روش مختلف خاکورزی (T1: گاوآهن برگردان دار T2: زیرشکن T3: زیرشکن به همراه دکمپکتور) در دو عمق بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت رس سیلتیو رده خاکFine Mixed Thermic Typic Haploxerepts ،به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرع...

متن کامل

تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه)

تغییرات غیر‌علمی و نا‌آگاهانه کاربری اراضی دارای اثراتی منفی بر ویژگی‌های مطلوب فیزیکی و شیمیایی خاک می‌باشد. در ‏این پژوهش تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک ارزیابی شده است. بدین منظور در ‏سه ‏کاربری مرتع، جنگل و اراضی زراعی در منطقه بانه استان کردستان سه ایستگاه به‌طور تصادفی انتخاب ‌شد. در هر ‏ایستگاه با ‏کاربری معین، از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی‌متری خاک نمونه‌...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 30  شماره 1

صفحات  105- 113

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023