تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمانی

نویسندگان

  • داود قراخانی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)
  • رسول رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت اجرایی، قزوین، ایران
چکیده مقاله:

در عصر حاضر شرکت­ها و سازمان­ها در پی دستیابی به ابزارهایی هستند که موجب رشد و تعالی شده و یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند. یکی از ابزارهای دستیابی به این مزیت رقابتی، توسعه مدیریت دانش در سازمان است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمانی در امور مالیاتی استان قزوین انجام شده است. جامعه آماری پژوهش550 نفر بوده که 227 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامۀ مدیریت دانش لاوسون، پرسشنامه عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی گابریل و ناوارو استفاده شده است. روایی سازۀ پرسشنامه­ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل مسیر و نرم افزار lisrel 8.80 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: مدیریت دانش با ضریب مسیر31/0+ تأثیری مثبت و معنی دار بر عملکرد سازمانی دارد؛ همچنین مدیریت دانش به واسطه نقش میانجی چابکی سازمانی با ضریب مسیر43/0+ تأثیری مثبت و معنی دار بر عملکرد سازمانی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش

چگونگی تأثیر عوامل سازمانی در شکل‌گیری نوع مدیریت دانش و تأثیر این فضای مبتنی بر سرمایه‌های حاصل از دانش بر عملکرد سازمان، کانون توجه بسیاری از پژوهشگران است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل سازمانی متشکل از فرهنگ سازمانی، ساختار و راهبرد سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش پرداخته می‌شود. جامعه آماری این تحقیق، بخشی از جامعه‌ی بانکی انتخاب گردید. تعداد 210 عدد پرسش‌نامه ...

متن کامل

بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

هدف پژوهش حاضر« بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی» می‌باشد.‌ روش پژوهش از نظر هدف،‌ کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، ‌توصیفی-پیمایشی است.‌ جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مالی 12 شرکت خصوصی فعال در صنعت تولید وسائل گازسوز می‌باشند که تعداد آن‌ها مجموعاً 103 نفر بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 85 نفر تعی...

متن کامل

تحلیل تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت‌های نوآوری سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی ظرفیت جذب دانش

عوامل حمایتی سازمانی پیشایندهای مهم در فرایند نوآوری محسوب می‌شوند. این پژوهش، با تمرکز رویکرد دانش‌محور بر نوآوری در سازمان و تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت‌های نوآوری سازمان، با توجه به نقش میانجی‌گرایانة ظرفیت جذب دانش، انجام شد. این تحقیق از نظرِ هدفْ کاربردی و به لحاظِ روشْ توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت پوشاک و نساجی در استان لرستان، به تعداد 481 نفر...

متن کامل

بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش

چگونگی تأثیر عوامل سازمانی در شکل گیری نوع مدیریت دانش و تأثیر این فضای مبتنی بر سرمایه های حاصل از دانش بر عملکرد سازمان، کانون توجه بسیاری از پژوهشگران است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل سازمانی متشکل از فرهنگ سازمانی، ساختار و راهبرد سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق، بخشی از جامعه ی بانکی انتخاب گردید. تعداد 210 عدد پرسش نامه ...

متن کامل

بررسی تأثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی چابکی سازمانی

امروزه تکیه بر دانش قدیمی ضامن دستیابی و حفظ مزیت رقابتی پایدار نبوده و سازمان‏ها باید طرح‏های تازه‏ای را مطرح نمایند. یادگیری­زدایی نقطه مقابل یادگیری بوده و سازمان‏ها برای یادگیری دانش جدید باید حافظه‏ی خود را از موارد قدیمی پاک نمایند. یادگیری زدایی یعنی برای حرکت به سوی تطبیق با محیط، نیازمند رها کردن قواعد قدیمی غیر مفید است که عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف از پژوهش حاضر برر...

متن کامل

بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR)

تغییر، باثبات‌ترین مشخصه ای است که می‌توان برای دنیای کنونی کسب وکار معرفی کرد. با سرعت گرفتن روند تغییرات در دانش و فناوری، بنگاه‌ها و سازمان‌ها پیچیده‌تر می‌شوند و همپای این تحولات، مدیریت سازمان‌ها نیز رو به پیچیدگی بیش‌تر می‌گذارد. امروزه اداره سازمان‌ها با روش‌ها و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست؛ چراکه مدیریت بر انسان‌ها که سرمایه‌های اصلی سازمان ها را تشکیل می‌دهند، کار آسانی نیست و رهبران...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1395  شماره ویژه نامه

صفحات  93- 104

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023