تأثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر

نویسندگان

  • جلودار, غلامعلی
  • محمدی, زهرا
  • مهرابی, فاطمه
  • کریمیان, محمود
چکیده مقاله:

چکیده زمینه و هدف: استاتین‌ها داروهای بازدارنده آنزیم هیدروکسی متیل گلو تاریل کوآنزیم Aمی‌باشند که علاوه بر کاهش غلظت کلسترول پلاسما، کلسترول با دانسیته کم و تری‌گلیسرید را نیز کاهش می‌دهند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی بالغ نر به چهار گروه مساوی؛ کنترل و سه گروه آزمون تقسیم شدند. گروه‌های آزمون به مدت 45 روز تحت درمان با داروی آتورواستاتین با دوزهای 10،20 و30 میلی‌گرم قرار داده شدند، بعد از اتمام دوره درمان موش‌ها با خونگیری از قلب کشته شده و بافت پانکراس آنها جدا شد. بعد از فیکس کردن، رنگ آمیزی بافت‌ها و تهیه اسلاید، قطر جزایر لانگرهانس اندازه‌گیری شد و تعداد سلول‌های جزایر لانگرهانس شمارش شد. داده‌ها با آزمون آماری تی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: بین میانگین قطر جزایر لانگرهانس در گروهای آزمون و کنترل اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. میانگین تعداد سلول‌های جزایر لانگرهانس در گروه‌های آزمون نسبت به کنترل افزایش یافت(05/0>p) . نتیجه‌گیری: تجویز آتورواستاتین سبب افزایش تعداد سلول‌های جزایر لانگرهانس می‌شود و افزایش سلول ها نیز سبب افزایش ترشح انسولین شده و در نتیجه قند خون کاهش می‌یابد. واژه‌های کلیدی: آتورواستاتین، پانکراس، موش صحرایی

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آتورواستاتین بر استرس اکسیداتیو پانکراس موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

مقدمه: پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند داروی آتورواستاتین سبب مهار استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت در بسیاری از بافت‌های بدن می‌شود. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر داشت تا اثرات درمانی داروی آتورواستاتین بر پاسخ استرس اکسیداتیو بافت پانکراس در موش صحرایی دیابتی را مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش‌ها: به منظور انجام پژوهش، موش‌های صحرایی به صورت تصادفی در چهار گروه طبیعی، طبیعی درمان شده، دیابتی و دیا...

متن کامل

مطالعه تاثیر و عوارض داروی متیل دوپا بر تغییرات بافت کلیه موش صحرایی نر

مقدمه: افزایش بیماری های کلیوی در جوامع بشری در حال حاضر یکی از نگرانی های متخصصان اورولوژی محسوب میشود. بسیاری از این اختلالات کلیوی می تواند مربوط به مصرف داروهای مختلف از جمله داروهای پایین آورنده فشار خون باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی از 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده گردید. رت ها در 4 گروه 10 تایی که گروه کنترل آب و گروه های تجربی به ترتیب 03/0 ،6 0/0 و 08/0 میلی گرم بر کیلوگ...

متن کامل

اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

مقدمه: مشخص شده است که استاتین­ ها و فعالیت ورزشی هر دو دارای اثرات سودمندی در پیشگیری از بیماری ­های قلبی- عروقی هستند. با این حال، در ارتباط با اثرات ترکیبی آن­ ها بر میزان آسیب بافتی بعد از انفارکتوس میوکارد اطلاعات کافی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ترکیبی تمرین ورزشی استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش­ های صحرائی به دنبال انفارکتوس میوکارد ا...

متن کامل

تاثیر تمرین استقامتی و مصرف عصاره عناب بر آپوپتوز بافت قلب در موش های صحرایی نر

سابقه و هدف: آپوپتوز یک فرایند تنظیم شده است که هموستاز بافت و سلول را تضمین می­ کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی و مصرف عصاره عناب بر آپوپتوز بافت قلب در موش­ های صحرایی نربود. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی تعداد 32 سر موش­ های صحرایی نر نژاد ویستار با سن 12-8 هفته و میانگین وزن 7/94±195گرم به ­طور تصادفی به 4 گروه کنترل، عصاره عناب، تمرین استقامتی و تمرین استقامت...

متن کامل

تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون‌های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: زونیسامید یک مهارکنندۀ نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می‌شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری‌های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیزـ گنادو رونداسپرماتوژنز بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 1

صفحات  44- 49

تاریخ انتشار 2013-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023