پوراحمدی, محمد

[ 1 ] - تأثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر

چکیده زمینه و هدف: استاتین‌ها داروهای بازدارنده آنزیم هیدروکسی متیل گلو تاریل کوآنزیم Aمی‌باشند که علاوه بر کاهش غلظت کلسترول پلاسما، کلسترول با دانسیته کم و تری‌گلیسرید را نیز کاهش می‌دهند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی بالغ نر به چهار گروه مساوی؛ کنترل و سه گروه آزمون تقسیم شدند. گ...

نویسندگان همکار