تأثیر مقدار ساعت‌ کاری زنان شاغل بر باروری

نویسنده

چکیده مقاله:

مقدار ساعت کار زنان یک عامل مهم در رفتار فرزندآوری زنان شاغل شناخته شده است. هدف از این مقاله، بررسی تفاوت در باروری برحسب ساعت کاری زنان شاغل شهر اصفهان است. داده‌ها از یک پیمایش گذشته‌نگر از تاریخچه اشتغال و باروری اخذ شده است که 552 نمونه از زنان 40-20 سال را شامل می‌شود. برای برآورد اثر متغیر ساعت­ کاری، بر احتمال و الگوی باروری، از الگوی تحلیل بقا زمان گسسته استفاده شده است. نتایج کلی با محاسبه میزان باروری جزئی نشان داد زنان شاغل پاره­وقت نسبت به زنان شاغل تمام­وقت تعداد فرزند بیشتری به دنیا می­آورند و هنگامی‌که تفاوت­ها برحسب رتبه موالید بین دو گروه شغلی بررسی شد، نتایج نشان داد شغل پاره­وقت، فاصلة ازدواج تا فرزند اول و فرزند اول تا فرزند دوم را کاهش و احتمال رسیدن به فرزند دوم را افزایش می‌دهد؛ اما احتمال رسیدن به فرزند اول را کاهش می­دهد. به‌عبارت‌دیگر، شغل پاره­وقت، با بیشتر‌شدن احتمال به دنیا‌آوردن فرزند، در زنانی مرتبط است که قبلاً یک فرزند داشتند. این امر، ناشی از این حقیقت است که این زنان در هنگام به دنیاآوردن فرزند اول به‌دلیل نگرانی از ثبات خودشان در بازار کار به‌صورت تمام‌وقت کار می­کردند و کمبود زمان برای مسئولیت خانوادگیشان را تجربه کرده­اند. پس با افزایش شغل‌های پاره­وقت و درنتیجة آن، کاهش سطح فشار شغلی زنان، زمینة افزایش باروری فراهم می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنجش تأثیر مسئولیت زنان شاغل بر باروری در ایران

زنان شاغل، در مقایسه با زنان غیرشاغل، علاوه بر کارهای غیرمزدی خانه‌داری و بچه‌داری، بایستی مدت‌زمانی را نیز به کار مزدی در بیرون از خانه اختصاص دهند. بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل اشاره به مقدار کاری دارد که آن‌ها در مقایسه با زنان غیرشاغل انجام می‌دهند. این مقاله دربارة کمّی‌کردن بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل برحسب تعداد فرزندان وابستة آن‌هاست. بدین‌ منظور، به مقایسة مدت‌زمان اختصاص داده شده به کار...

متن کامل

سنجش تأثیر مسئولیت زنان شاغل بر باروری در ایران

زنان شاغل، در مقایسه با زنان غیرشاغل، علاوه بر کارهای غیرمزدی خانه داری و بچه داری، بایستی مدت زمانی را نیز به کار مزدی در بیرون از خانه اختصاص دهند. بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل اشاره به مقدار کاری دارد که آن ها در مقایسه با زنان غیرشاغل انجام می دهند. این مقاله دربارة کمّی کردن بار مسئولیت مضاعف زنان شاغل برحسب تعداد فرزندان وابستة آن هاست. بدین منظور، به مقایسة مدت زمان اختصاص داده شده به کاره...

متن کامل

تأثیر کلپوپرینورافی بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری

زمینه و هدف: فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن یکی از اساسی‌ترین ابعاد زندگی زنان است. عوامل متعددی در پیدایش و عدم رضایت جنسی زنان دخیل هستند. یکی از این مشکلات شلی عضلات کف لگن است. با توجه به عدم رضایت‌مندی جنسی و شیوع عمل کولپوپرینورافی انتخابی، این مطالعه با هدف بررسی عملکرد جنسی قبل از کلپوپرینورافی و 6 و 18 ماه بعد از آن انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی (Quasi Experimental...

متن کامل

بررسی تأثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری

مقدمه: عملکرد جنسی طبیعی بخشی از سلامت جنسی و روانی زنان محسوب می‌شود. روغن عنصل در طب سنتی، جزء روغن‌های گرم محسوب و باعث اتساع عروق ناحیه دستگاه ژنیتال می‌شود و با افزایش جریان خون باعث تحریک‌پذیری جنسی می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر روغن عنصل بر روی عملکرد جنسی زنان سنین باروری انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 96-1395 بر روی 60 زن 45-15 ساله مراجع...

متن کامل

عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُرد شهر سنندج (مطالعه تطبیقی زنان شاغل و غیر شاغل)

با توجّه به زمینه¬های متنوّع قومی ـ فرهنگی جامعه¬ی ایران، تغییرات جمعیّتی دهه¬های اخیر و ضرورت اتّخاذ سیاستی مشخّص در زمینه¬ی باروری و آهنگ رشد جمعیّت در آینده، آگاهی و شناخت از رفتار، ایده¬آل¬ها و تمایلات فرزندآوری گروه¬های قومی و تعیین¬کننده¬های آن نقش مهمّی در درک پویایی جمعیّت و روندهای آن خواهد داشت. هدف این پژوهش آگاهی از ایده آل های باروری زنان کُرد شاغل و غیر شاغل شهر سنندج و عوامل تعیین کننده ی...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 3

صفحات  101- 116

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023