تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند

نویسندگان

  • فاطمه سالک دانشجوی کارشناسی‎ارشد مکانیک ماشین‎های کشاورزی دانشگاه شهرکرد
چکیده مقاله:

در این تحقیق برخی خواص فیزیکی بذر دو رقم چغندرقند به نام‎های "شیرین" و گدوک (436) به عنوان تابعی از محتوای رطوبت بذر مورد بررسی قرار گرفت. این خواص عبارت از: طول، عرض، ضخامت، میانگین‌های حسابی و هندسی ابعاد، ضریب کرویت، وزن هزار دانه، زاویه انباشتگی، سرعت حد، چگالی واقعی، چگالی ظاهری، تخلخل و ضریب اصطکاک ایستایی بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل دو رقم بذر و چهار سطح رطوبتی بذر (به میزان‎های 4/8، 8/9، 9/11 و 14 درصد) اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت، مقادیر طول، عرض و ضخامت بذر رقم "شیرین" به ترتیب 37/11، 61/15 و 82/8 درصد و بذر رقم گدوک (436) به ترتیب 5، 54/4، 69/6 درصد، افزایش یافتند. میانگین‌های حسابی و هندسی ابعاد، ضریب کرویت، وزن هزار دانه، زاویه انباشتگی و سرعت حد نیز در هر دو رقم با افزایش رطوبت، افزایش یافتند.  این در حالی بود که چگالی واقعی، چگالی ظاهری و تخلخل با افزایش رطوبت، به صورت خطی کاهش یافتند.ضریب اصطکاک بذور هر دو رقم، بر روی چهار سطح لاستیک، تخته سه لایه، فولاد گالوانیزه و آلومینیوم، با افزایش رطوبت افزایش یافتند. بیشترین ضریب اصطکاک برای بذر هر دو رقم بر روی سطح لاستیکی و کمترین آن بر روی سطح فولاد گالوانیزه به دست آمد. معادلات رگرسیونی مربوط به خواص فیزیکی اندازه‌گیری شده بر حسب محتوای رطوبت بذر تعیین و با استفاده از تجزیه واریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که معادلات حاصله می‌توانند در سایر سطوح رطوبتی نیز برای پیش بینی خواص فیزیکی مورد بررسی در این تحقیق، به کار گرفته شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام

در این تحقیق تأثیر میزان رطوبت بر خواص فیزیکی مغز دو رقم بادام (کاغذی و نیمه سنگی) در پنج سطح رطوبتی (5، 10، 15، 20، و 25 درصد) بر پایه وزن خشک و هر یک با پنج تکرار با استفاده از آزمون فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی بررسی شد.  نتایج نشان می­دهد که با افزایش میزان رطوبت از 5 به 25 درصد بر پایه وزن خشک، چگالی حقیقی در رقم کاغذی از 12/851 به 94/1138 کیلوگرم بر متر مکعب، خلل و فرج از 69/35 به 45...

متن کامل

بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای

In this study, some physico-chemical characteristics of Iranian tea-seed oil (Lahijan variety) were compared with those of the oils from sunflower seed (Fars variety) and olive (Gilezeytoon variety) in terms of fatty acid contents, peroxide value, iodine value, saponification value, and oil shelf-life. Also the shelf-life of sunflower and olive oils containing 5% and 10% tea-seed oil were compa...

متن کامل

بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای

In this study, some physico-chemical characteristics of Iranian tea-seed oil (Lahijan variety) were compared with those of the oils from sunflower seed (Fars variety) and olive (Gilezeytoon variety) in terms of fatty acid contents, peroxide value, iodine value, saponification value, and oil shelf-life. Also the shelf-life of sunflower and olive oils containing 5% and 10% tea-seed oil were compa...

متن کامل

بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج

     تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فرآوری، کاشت و برداشت از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از خواص فیزیکی دانه­ها بر  کاهش تلفات و حفظ کیفیت آن­ها  طی عملیات برداشت اثر می­گذارند. دراین تحقیق تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی ازخواص فیزیکی دو رقم شلتوک (سپیدرود و بینام) مورد بررسی قرار گرفت. این خواص  شامل طول، عرض، ضخامت، قطرهندسی، قطرحسابی، ضریب کرویت، سطح و ح...

متن کامل

اثر رطوبت بر خواص فیزیکی و آئرودینامیکی دانه لوبیای چیتی

طراحی مکانیزم‌های برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی مستلزم دانستن خواص فیزیکی و آئرودینامیکی محصول است. در این تحقیق خواص فیزیکی و آئرودینامیکی لوبیای چیتی بومی استان فارس شامل مشخصه‌های ابعادی و شکل (قطرهای بزرگ، متوسط، کوچک، قطر متوسط هندسی و درجه کرویت)، ضریب اصطکاک استاتیکی، سرعت حد، ضریب بادبردگی و عدد رینولدز جریان هوا در شناورسازی دانه لوبیا در سه سطح رطوبتی 8، 12 و 16 درصد بر مبنای ...

متن کامل

اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام

در این تحقیق تأثیر میزان رطوبت بر خواص فیزیکی مغز دو رقم بادام (کاغذی و نیمه سنگی) در پنج سطح رطوبتی (5، 10، 15، 20، و 25 درصد) بر پایه وزن خشک و هر یک با پنج تکرار با استفاده از آزمون فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی بررسی شد.  نتایج نشان می­دهد که با افزایش میزان رطوبت از 5 به 25 درصد بر پایه وزن خشک، چگالی حقیقی در رقم کاغذی از 12/851 به 94/1138 کیلوگرم بر متر مکعب، خلل و فرج از 69/35 به 45...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 1

صفحات  88- 75

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023