تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می کند. زیرا افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی که عمدتاً لوکس وارداتی هستند، می گردد باعث تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می گردد. لذا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نابرابری درآمد برواردات کالاهای مصرفی ایران طی دوره 1391-1348می‌پردازد. مدل شناسایی شده با استفاده از روش خود رگرسیون برداری(VAR) برآورد می‌شود. نتایج تخمین نشان می‌دهد نرخ ارز واقعی اثری منفی و بیشترین تأثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است. تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیری مثبت و معنادار بر واردات کالاهای مصرفی بوده است و همچنین متغیر نابرابری درآمدی دارای تأثیری مثبت بر واردات کالاهای مصرفی بوده است. در واقع با کاهش نابرابری درآمدی و بهبود وضعیت توزیع درآمد، تمایل به استفاده از کالاهای مصرفی تولید داخل، افزایش و از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات مصرفی ایران(1386-1348)

توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می-کند. در صورت بازتوزیع درآمد به نفع فقرا (کاهش نابرابری درآمد)، به دلیل اثر درآمد نسبی و بالا بودن میل نهایی به مصرف در این گروه، میزان مصرف جامعه افزایش می یابد. درمقابل به دلیل کاهش درآمد درمیان اقشار ثروتمند، مصرف این گروه کاهش می یابد اما به دلیل وجود اثر چرخ دنده ای، این کاهش، کمتر از کاهش درآمد...

اثرات موانع غیرتعرفه‌ای بر تقاضای واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی ایران در دوره (1386-1365)

  هدف این مقاله ارزیابی اثرات موانع غیرتعرفه­ای بر تقاضای واردات کالاهای واسطه­ای، مصرفی و سرمایه­ای ایران است. لذا اثرات این موانع بر تقاضای واردات این گروه کالاها در ایران در دو حالت بررسی شده است. حالت اول از واردات غیرگمرکی به عنوان شاخص موانع غیرتعرفه­ای استفاده شده است، سپس در حالت دوم از ظرفیت وارداتی به عنوان شاخص این نوع موانع استفاده شده است. الگوی مورد استفاده روش رگرسیون­های به ظاهر...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می‌باشد. برآورد تقاضای واردات کالاها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی و موضوعات مورد بحث تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی در تمامی زمینه‌ها، علی‌الخصوص در تصمیمات راهبردی کشوری، منطقه‌ای و جهانی بوده است. همچنین انتخاب استراتژی صحیح برای واردات منوط به در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن می‌ب...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است.در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای...

متن کامل

بررسی تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی کشورهای پیشرفته با کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس

این تحقیق برای بررسی ضرایب دو گروه کشو مد نظر می باشد تا بتوان فهمید کدام یک از این ضرایب تاثیر بیشتری بر واردات دارد که بتوان آت را کنترل کرد این تحقیق با استفاده از پنل دیتا یکی از روشهای آماری نرم افزار ایویوز برآورده شده است.

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 81

صفحات  31- 56

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023