تأثیر نوروفیدبک بر علائم اختلال نارسایی‌توجه/‌‌‌ فزون‌کنشی در کودکان

نویسندگان

  • محمودعلیلو, مجید دانشگاه تبریز
  • مدنی, یاسر دانشگاه تهران
چکیده

زمینه و هدف: سبب ­شناسی پیچیده‌ای برای اختلال نارسایی‌توجه/‌‌‌‌‌ فزون‌کنشی مطرح ‌شده است، نتایج پژوهش‌های متعدد حاکی از مبانی عصب‌شناختی این اختلال است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوروفیدبک بر علائم اختلال فزون‌کنشی/ نارسایی‌توجه در کودکان انجام گرفت. روش: در قالب طرح مطالعه تک­ موردی تعداد 3 کودک مبتلا به نارسایی‌توجه/‌ فزون‌کنشی بین سنین 8 تا 9 سال انتخاب و تحت آموزش نوروفیدبک در طی 40 جلسه قرار گرفته و با پرسشنامه علائم مرضی کودکان اسپرافکین، لانی، یونیتات و گادو (1984) ارزیابی شدند. یافته­ ها: برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های ترسیم دیداری، درصد داده‌های غیرهمپوش و همپوش، اندازه اثر d کوهن، شاخص تغییر پایا و شاخص درصد بهبودی استفاده شد. نتایج نشان داد که نمرات هر سه آزمودنی در علائم نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی در طی مرحله درمان و پیگیری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و اندازه درصد بهبودی در آزمودنی اول 72/0، در آزمودنی دوم 66/0، و در آزمودنی  سوم 75/0، بود. نتیجه‌گیری‌: نوروفیدبک با فرایند بازخورد‌دهی مداوم  به‌منظور تولید امواج مغزی متفاوت، مغز را برای اصلاح، تعدیل، و حفظ فعالیت مناسب تشویق می‌کند. آموزش نوروفیدبک در واقع تقویت مکانیسم‌های زیربنایی خودنظم­جویی برای کارکرد موثر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی

اهداف: هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش نوروفیدبک و بازی‌درمانی بر علائم کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی بود. روش‌ها: روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع نیمه تجربی پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود به همین منظور 45 کودک مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی رفاه در دامنه سنی 5 تا 12 ساله به‌صورت در دسترس ا...

متن کامل

اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی انجام شد. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون  با گروه کنترل  بود. بدین منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی نوع مختلط به شیوه نمونه گیری ملاک محور در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و دارونما (15 نفر) به تصادف گمارده شدند. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با آزمون کامپیوتری TOV...

متن کامل

تأثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیش‌فعالی در کودکان 10-5 سال

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیش‌‏فعالی در کودکان 10ـ5‌ سال شهرستان میبد بود. در این پژوهش کارآزمایی بالینی که با طرح پیش‌‏آزمون ـ پس‌‏آزمون اجرا گردید، 48 کودک ‌مبتلا به اختلال توجه/ بیش‌‏فعالی به‌صورت تصادفی خوشه‏‌ای به چهار گروه مساوی یوگا، نوروفیدبک، نوروفیدبک ـ یوگا و کنترل تقسیم شدند. گروه‏‌های تمرینی به‌مدت هشت هفته به تمرین پرداختند (برنا...

متن کامل

اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی های شناختی بر کاهش علائم سلوک کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی

این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی نوروفیدبک با بازی­های شناختی بر کاهش مشکلات سلوک کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش­فعالی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 20 نفر از دانش­آموزان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش­فعالی به شیوه نمونه­گیری هدفمند در دو گروه آزمایش (میانگین سنی 2/10 و انحراف معیار 03/1) و کنترل (میانگین سنی  2/9 و ...

متن کامل

اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کودکان با اختلال کم توجهی- بیش‌فعالی

Background: Neurofeedback therapy is now one of the most common methods in treatment of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Neurofeedback is a non-invasive method to improve performance by modifying brainwave patterns. According to the DSM-V, ADHD is a neurodevelopmental disorder that it is recognized by symptoms such as: inattention, hyperactivity and impulsivity. In this article ...

متن کامل

اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی انجام شد. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون  با گروه کنترل  بود. بدین منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی نوع مختلط به شیوه نمونه گیری ملاک محور در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و دارونما (15 نفر) به تصادف گمارده شدند. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با آزمون کامپیوتری tova د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  37- 47

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022