حسینی حسن‌آباد, فاطمه

دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس

[ 1 ] - تأثیر نوروفیدبک بر علائم اختلال نارسایی‌توجه/‌‌‌ فزون‌کنشی در کودکان

زمینه و هدف: سبب ­شناسی پیچیده‌ای برای اختلال نارسایی‌توجه/‌‌‌‌‌ فزون‌کنشی مطرح ‌شده است، نتایج پژوهش‌های متعدد حاکی از مبانی عصب‌شناختی این اختلال است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوروفیدبک بر علائم اختلال فزون‌کنشی/ نارسایی‌توجه در کودکان انجام گرفت. روش: در قالب طرح مطالعه تک­ موردی تعداد 3 کودک مبتلا به نارسایی‌توجه/‌ فزون‌کنشی بین سنین 8 تا 9 سال انتخاب و تحت آموزش نوروفیدبک در طی 40 جلس...

نویسندگان همکار