تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)

نویسندگان

  • آتنا شمس کارشناسی ارشدتربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • حمیدرضا طاهری دانشیار رفتار حرکتی درتربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • کریم نیکخواه - دانشیار گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه مولتیپل اسکلروزیس MS))، بیماری خودایمنی، التهابی ومزمن است که تحت  تاثیرضایعات تخریب میلین در جسم سفید مغز، طناب نخاعی واعصاب بینایی بروزمی کند. عمده ترین عوارض این بیماری خستگی ،گرفتگی عضلات، لرزش،عدم تعادل واختلال در راه رفتن می باشد. روش کار                                                تحقیق حاضر از نوع توصیفی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بایک گروه کنترل بود.ازمیان بیماران زن مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر مشهد24 نفردرسال 1392 به عنوان نمونه با EDSS کمتراز 4 ودامنه سنی 27تا 42 سال انتخاب وبه صورت تصادفی به دوگروه تجربی(توجه درونی وبیرونی)وکنترل  تقسیم شدند.تمرینات به مدت 8 هفته و3جلسه درهفته انجام گرفت.سرعت راه رفتن بیماران قبل ازتمرینات وپس ازتمرینات با استفاده از تست  25فوت راه رفتن درمسیرمستقیم (25ft) اندازه گیری شد.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی مرکب  درسطح 05/0 < p انجام شد. نتایج بعد از ورزش، سرعت راه رفتن بیماران به طور معنی داری افزایش یافت (05/0 .(p=نتایج نشان دادکه هشت هفته برنامه تمرینی همراه بادستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلابه ام اس تاثیرمعنی داری داشت (05/0>p). همچنین نتایج حاکی ازتفاوت معنی داری بین داده های پس آزمون آزمودنی هادرگروه های تجربی وکنترل بود (05/0>p) .نتایج درون گروهی نشان دادکه گروه توجه بیرونی ازگروه درونی بهترعمل کردند. نتیجه گیری اجرای برنامه تمرینی منتخب باعث افزایش سرعت راه رفتن دربیماران ام ا.س می شود. باتوجه به این نتایج، متخصصان مربوطه می توانند ازاین تمرینات به عنوان یک مکمل درکنار درمان های دارویی برای بیماران ام .اس استفاده کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ms)

مقدمه مولتیپل اسکلروزیس ms))، بیماری خودایمنی، التهابی ومزمن است که تحت  تاثیرضایعات تخریب میلین در جسم سفید مغز، طناب نخاعی واعصاب بینایی بروزمی کند. عمده ترین عوارض این بیماری خستگی ،گرفتگی عضلات، لرزش،عدم تعادل واختلال در راه رفتن می باشد. روش کار                                                تحقیق حاضر از نوع توصیفی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بایک گروه کنترل بود.ازمیان بیماران زن...

متن کامل

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده سلول های عصبی مرکزی است. از مهم ترین عوارض این بیماری اختلال در تعادل و خستگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل  بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل بود. از میان بیماران ز...

متن کامل

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده سلول های عصبی مرکزی است. از مهم ترین عوارض این بیماری اختلال در تعادل و خستگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل  بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل بود. از میان بیماران ز...

متن کامل

تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برتعادل و توجه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

چکیده پایان نامه: مولتیپل اسکلروزیس بیماری مزمن پیشرونده ی سیستم عصبی مرکزی است که با علائم و عوارض ناتوان کننده همراه است و موجب بروز اختلال های شدید می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل پویا و ایستا و توجه بیماران مبتلابه ام اس بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با یک گروه کنترل بود. جامعه ی آماری ...

اثر هشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف : مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های نورولوژیک پیشرونده در افراد جوان بالغ است. این بیماری منجر به ایجاد پلاک های دمیلینه در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی شده و علایم نورولوژیکال را به وجود می آورد. این مطالعه به منظور تعیین اثر هشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی : در...

متن کامل

اثر هشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل‌های توجه درونی و بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف : مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های نورولوژیک پیشرونده در افراد جوان بالغ است. این بیماری منجر به ایجاد پلاک‌های دمیلینه در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی شده و علایم نورولوژیکال را به‌وجود می‌آورد. این مطالعه به منظور تعیین اثر هشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل‌های توجه درونی و بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی : در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 57  شماره 9

صفحات  969- 975

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023