کریم نیکخواه

- دانشیار گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)

مقدمه مولتیپل اسکلروزیس MS))، بیماری خودایمنی، التهابی ومزمن است که تحت  تاثیرضایعات تخریب میلین در جسم سفید مغز، طناب نخاعی واعصاب بینایی بروزمی کند. عمده ترین عوارض این بیماری خستگی ،گرفتگی عضلات، لرزش،عدم تعادل واختلال در راه رفتن می باشد. روش کار                                                تحقیق حاضر از نوع توصیفی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بایک گروه کنترل بود.ازمیان بیماران زن...

[ 2 ] - بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم

مقدمه  مولتیپل اسکلروزیس از بیماری های شایع و مزمنی است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند. در حال حاضر ربیف در پیشگیری از حملات استفاده می گردد. رسیژن نام ایرانی داروی ربیف است که در کنترل بیماری MS به کار می رود. با توجه به اینکه مدت کوتاهی است رسیژن به بازار دارویی ایران وارد شده است و عملا جایگزین نوع آمریکایی ربیف شده است هنوز مطالعه ای جامع و دقیق بر اثرات درمانی آن و عوارض کبدی انجام نش...

[ 3 ] - An Investigation into the CSF Absorption in Cats

Objective Cerebrospinal fluid (CSF), its secretion, circulation and absorption have been the subject of recent researches. There is a general agreement that the main site of CSF secretion is in the choroids plexus. However, the main absorption site is controversial. Some believe that arachnoid granulations are the principle sites of CSF absorption. In this study, different locations of CSF abs...

[ 4 ] - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده سلول های عصبی مرکزی است. از مهم ترین عوارض این بیماری اختلال در تعادل و خستگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل  بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل بود. از میان بیماران ز...

[ 5 ] - بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می­باشد. در این پژوهش، 30 نفر از زنان 25 تا 45 سالۀ عضو انجمن ام­. اس خراسان رضوی با نمرۀ ناتوانی جسمانی (یک تا چهار) شرکت داشتند که به­­صورت تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های تجربی به­مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات تعادلی مرکز ث...

[ 6 ] - تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس بود. تعداد 18 بیمار مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس (پنج مرد و 13 زن) با امتیاز گسترش‌یافتة وضعیت ناتوانی سه تا شش به شیوة نمونه‌گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. بیماران به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل ق...

[ 7 ] - Creutzfeldt-Jacob Disease in an Iranian Patient Confirmed By Brain Autopsy

Creutzfeldt-Jacob disease is the most common form of prion diseases, which have become public health problems in the last two decades because of the high number of reported cases of mad cow disease in Great Britain and other countries. Creutzfeldt-Jacob disease is a fatal situation with known cardinal clinical features including progressive memory loss and myoclonic seizure disorder. In this re...

[ 8 ] - Clinical Trial of Subcutaneous Steroid Injection in Patients with Migraine Disorder

Background: Neurologic literature on therapeutic effect of subcutaneous corticosteroids in patients with migrainous chronic daily headache is scarce. The aim of this research is to assess the therapeutic effects of this management in such patients.Methods: Consecutive patients with migrainous chronic daily headache enrolled a prospective before-after therapeutic study during 2010-2013. Methylpr...