محمد تقی فرزادفرد

استادیار گروه مغز و اعصاب/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم

مقدمه  مولتیپل اسکلروزیس از بیماری های شایع و مزمنی است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند. در حال حاضر ربیف در پیشگیری از حملات استفاده می گردد. رسیژن نام ایرانی داروی ربیف است که در کنترل بیماری MS به کار می رود. با توجه به اینکه مدت کوتاهی است رسیژن به بازار دارویی ایران وارد شده است و عملا جایگزین نوع آمریکایی ربیف شده است هنوز مطالعه ای جامع و دقیق بر اثرات درمانی آن و عوارض کبدی انجام نش...

[ 2 ] - بررسی سردرد در بیماران مبتلا به سندرم وقفه تنفسی خواب تشخیص داده شده در آزمایشگاه خواب بیمارستان ابن سینا مشهد

مقدمه :  سندرم وقفه تنفسی خواب، یک اختلال نسبتا شایع وابسته به خواب است که با دوره های مکرر انسداد گذرای راههای هوایی طی خواب مشخص میشود. علائم اصلی ، خروپف با صدای بلند و خواب آلودگی روزانه است ولی طیفی از شکایات بالینی شامل سردردهای صبحگاهی، اضطراب و افسردگی  ممکن است این بیماران را نزد پزشک بکشاند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط  سردرد  با  سندرم وقفه تنفسی خواب می باشد. روش کار:  در این مط...

[ 3 ] - Methamphetamine Related Radiculopathy: Case Series and Review of Literature

Background: Peripheral nervous injury and neuromuscular complications from methamphetamine abuse has not been reported. The mechanism is not yet identified. Methods: Eight patients with lower extremity weakness following methamphetamine abuse were reported during December 2009 to May 2010. Results: Patients presented with lower extremity weakness. All patients were co-abusers of methamphetami...

[ 4 ] - Effect of a Structured Sensory Stimulation Program on the Sensory Function of Patients with Stroke-induced Disorder of Consciousness

Background: About 50% of stroke patients suffer from the disorder of consciousness with such adverse effects as sensory deprivation. The provision of a care program consisting of simple and safe stimulations can prevent sensory deprivation and improve the patient’s sensory function. Aim: This study aimed to determine the effect of structured sensory stimulation program on the sensory function o...

[ 5 ] - O25: Treatment of Autoimmune Epilepsy

Seizure and epilepsy can be related to autoimmune diseases and processes. Accurate diagnosis is essential for better treatment of these conditions. Different clinical studies have been conducted to diagnose and treat autoimmune epilepsy. Rapid treatment of these diseases helps to Improve prognosis and less relapses. Conventional epilepsy treatments including antiepileptic drugs are less success...

[ 6 ] - O 21: A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis Who Presented with Status Epilepticus

Anti-N-methyl-D-aspartate receptor (anti-NMDAR) encephalitis is is most common form ofimmune-mediated encephalitis with prominent neurologic and psychiatric features at disease onset. We describe a 16 years old patient who presented with fever and status epilepticus. His MRI sequences was normal. Anti-NMDAR antibodies were detected in the CSF.  MRI, CT and other studies didn,t show any tum...

[ 7 ] - Investigating the relationship between the Dysphonia Severity Index (DSI) and the speech and voice severity of Parkinson disease patients

   Objectives: The present study aimed at investigating the relationship between Dysphonia Severity Index (DSI) and disease speech and voice severity of Parkinson disease (PD) patients. Method. This study was a cross-sectional ones, carried out on 45 PD patients with the age range of 50 to 75 years, who were randomly selected. The Hoehn and Yahr Scale (H.Y Scale) was employed to measure the le...

[ 8 ] - The Relationship Between Memory, Type, and Severity of Aphasia With Confrontation Naming in Post-Stroke Patients With Chronic Aphasia

Objectives: The brain’s widespread neural functions lead to aphasia in which the patients experience difficulties in cognitive and language functions. Memory, type, and severity of aphasia are associated with language and the naming process. In the current study, we investigated the relationship between memory, type, and severity of aphasia using the confrontation naming test in post-stroke pat...