فاطمه محرری

دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم

مقدمه  داشتن فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم، آشکارا تجربه‌ای دشوار برای والدین و خانواده است. اغلب، ناتوانی‌های فراگیر و شدید کودکان مبتلا به ASD با مجموعه‌ای از مشکلات برای مراقبان همراه است. هدف از اجرای این تحقیق، تعیین توانمندی‌های تحولی خانواده‌ی کودکان مبتلا به اوتیسم و مقایسه‌ی قوت‌ها و ضعف‌های آن‌ها با توانمندی‌های تحولی خانواده‌ی کودکان سالم است. روش کار  این مطالعه از نوع توصیفی پی...

[ 2 ] - معرفی نوجوان مبتلا به آپنه خواب با تظاهرات روان پزشکی

مقدمه  سندرم وقفه تنفسی خواب با دوره های مکرر قطع یا کاهش جریان هوای تنفسی در طول خواب مشخص میشود و می تواند با نشانه های روان پزشکی همراه باشد. معرفی بیمار دختر 18 ساله  با تشخیص افسردگی و به علت دو بار اقدام به خودکشی در بیمارستان روان پزشکی بستری شد. به علت عدم پاسخ دارویی ، تحت درمان با شوک الکتریکی قرار گرفت. معاینه، چاقی شدید و هیپرتروفی آدنوییدها نشان داد. جهت بیمار پلی سومنوگرافی انجام ...

[ 3 ] - بررسی سردرد در بیماران مبتلا به سندرم وقفه تنفسی خواب تشخیص داده شده در آزمایشگاه خواب بیمارستان ابن سینا مشهد

مقدمه :  سندرم وقفه تنفسی خواب، یک اختلال نسبتا شایع وابسته به خواب است که با دوره های مکرر انسداد گذرای راههای هوایی طی خواب مشخص میشود. علائم اصلی ، خروپف با صدای بلند و خواب آلودگی روزانه است ولی طیفی از شکایات بالینی شامل سردردهای صبحگاهی، اضطراب و افسردگی  ممکن است این بیماران را نزد پزشک بکشاند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط  سردرد  با  سندرم وقفه تنفسی خواب می باشد. روش کار:  در این مط...

[ 4 ] - بررسی تأثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران در بهبود روابط با فرزندان نوجوان

مقدمه  کیفیت فرزندپروری عامل عمدهای در رشد و تکامـل نوجـوان مـی باشـد که نامناسـب بـودن آن در کنـار تعارضـات خانوادگی و فقدان رابطهی گرم و مثبت با والدین پیشگوی قوی برای ایجاد و باقی ماندن مشکلات هیجانی رفتـاری در نوجوانـان محسـوب مـی شـود . ایـن پـژوهش تـاثیر مجموعـه ی آموزشـی تربیـت سـازنده را در بهبـود شـیوه هـای فرزندپروری،کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان و بهبود روابط آنان با والدین بررسی مینما...

[ 5 ] - بررسی فراوانی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیماران با اختلال دوقطبی و مقایسه با گروه شاهد

مقدمه اختلالات خلقی دوقطبی انواعی از اختلالات شدید و پایدار هستند که تقریبا در 1% بزرگسالان ظاهر می شوند. کودکان والدین با اختلال خلقی دو قطبی در معرض خطر بالا برای اختلالات خلقی می باشند. با توجه به این که تاکنون مطالعه ای در ایران در این زمینه انجام نشده است، هدف از این مطالعه ارزیابی اختلالات روانی در کودکان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی است. روش کار این مطالعه موردی شاهدی است در سال 1385-13...