فاطمه عبادی

دانشجوی پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم

مقدمه  مولتیپل اسکلروزیس از بیماری های شایع و مزمنی است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند. در حال حاضر ربیف در پیشگیری از حملات استفاده می گردد. رسیژن نام ایرانی داروی ربیف است که در کنترل بیماری MS به کار می رود. با توجه به اینکه مدت کوتاهی است رسیژن به بازار دارویی ایران وارد شده است و عملا جایگزین نوع آمریکایی ربیف شده است هنوز مطالعه ای جامع و دقیق بر اثرات درمانی آن و عوارض کبدی انجام نش...