حمیدرضا طاهری

استاد رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - تأثیر انسداد تحت‌فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انسداد تحت‌فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز بود. بدین منظور 16 بازیکن تنیس روی میز (هشت نفر ماهر و هشت نفر مبتدی) به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو حالت شرایط عادی و شرایط استرس ده ضربه تاپ اسپین به سمت هدفی مشخص انجام دادند. متغیر تغییرپذیری درون اندامی و جفت شدن بین مفاصل محاسبه شد. نتایج نشان دا...

[ 2 ] - مقایسه تأثیر روش‌های نوروفیدبک کاهش آلفا و افزایش تتا بر یادگیری تکلیف تعقیبی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو‌ نوع پروتکل نوروفیدبک بر یادگیری مهارت حرکتی‌تعقیبی انجام شد. بدین‌منظور 42 نفر در قالب سه گروه "کاهش‌آلفا"، "افزایش‌تتا" و کنترل قرار گرفتند. در گروه " کاهش‌آلفا"، هدف کاهش دامنة آلفا در منطقه قشر حرکتی قبل از شروع تمرین مهارت و در گروه " افزایش‌تتا" هدف افزایش دامنة تتا در منطقه آهیانه‌ای بلافاصله بعد از اتمام تمرین مهارت بود. سپس افراد در آزمون‌های یادداری ب...

[ 3 ] - تأثیر یک دوره تمرینات تعادلی بر نوسانات مرکز فشار افراد مبتلا به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس در حین راه رفتن

زمینه و هدف: در افراد مبتلا به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس (MS) با تخریب میلین‌ها، بعد از مدتی اختلال در راه رفتن و کنترل وضعیت مشاهده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرینات تعادلی بر نوسانات مرکز فشار افراد مبتلا به بیماری MS در حین راه رفتن بود. روش بررسی: در این تحقیق نیمه‌تجربی، 30 نفر زن مبتلا به MS به شکل تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هف...

[ 4 ] - تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی-زمانی راه‌رفتن سالمندان دارای ضعف تعادل

Objectives: The study of spatial-temporal parameters and their changes in walking with dual tasks, symmetry in right and left legs functions as well as changes in these parameters have received scant attention from researchers. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the changes in spatial-temporal parameters of walking due to their simultaneous execution with cognitive dual-t...

[ 5 ] - تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد اجتماعی و شناختی کودکان نه تا 12 سالة مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت و بدین‌منظور، 40 نفر از دانش‌آموزان پسر نه تا 12 ساله از مدارس ابتدایی مشهد انتخاب شدند. تشخیص اختلال هماهنگی رشدیبا استفاده از پرسش‌نامة دی.‌سی.‌دی.‌کیو و آزمون ام.‌اَی.‌بی.‌سی2 و مصاحبة بالینی و تأیید روان‌پزشک صورت گرفت. شرکت‌کنندگان به چه...

[ 6 ] - بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم

هدف از ‌پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی الگودهی ویدئویی و زنده بر مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. بد‌ین‌منظور، 22 کودک مبتلا به اوتیسم در دامنۀ سنی هفت تا 13 سال در این پژوهش شرکت نمودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی به سه گروه الگوی ویدئویی، الگوی زنده و کنترل تقسیم شدند و تکلیف مورد‌نظر را در سه جلسۀ متوالی تمرین کردند. شایان‌ذکر است که تکلیف به‌کار‌رفته در این پژوهش، ‌پرتاب کی...

[ 7 ] - مقایسۀ اثربخشی انواع مداخلات شناختی ـ حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسۀ اثربخشی انواع مداخلات شناختی ـ حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند بود. روش پژوهشحاضر، نیمه‌تجربیبودهو باطرحپیش‌آزمون ـ ‌پس‌آزمونانجامشده است. بدین‌منظور، 40 نفر از زنان سالمند (‌با دامنۀ سنی 60 تا 75 سال) در این پژوهششرکت نمودند و به‌‌صورت تصادفی به سه گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. شایان‌ذکر است که تمام گروه‌هابه‌مدت 15 جلسه و به‌شکل پنج روز در هفته بر‌اسا...

[ 8 ] - مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

هدف از این پژوهش، مقایسۀ دو روش تمرینی برای ایجاد انعطاف­پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می­باشد. بدین­منظور، 12 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند و به­صورت تصادفی به دو گروه متغیر و ثابت تقسیم گردیدند. شایان­ذکر است که افراد پس از پیش­آزمون به تمرین مهارت مربوطه پرداختند؛ بدین­شکل که گروه متغیر در طول تمرین می­بایست هر بار به­صورت تصادفی توپ را از بالای مانعی با ارتفاع م...

[ 9 ] - اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران

هدفازپژوهشحاضر، بررسی اثر سطح مهارت و موقعیت‌های قابل­پیش‏بینی و غیر­قابل­پیش‏بینی بر زمان‏بندی تکواندوکاران می­باشد. بدین­منظور، 23 نفر از تکواندوکاران نخبۀ حاضر در اردوی تیم ملی و 23­ نفر از تکواندوکاران غیر­نخبه از سطح باشگاه‏های موجود در سطح شهر تهران به­ترتیب به شیوۀ نمونه‌گیری در­دسترس و تصادفی انتخاب گردیدند و در آزمایشگاه روان‏شناسی دانشگاه تربیت­مدرس تهران آزمون شدند. ­­به­منظور سنجش د...

[ 10 ] - بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می­باشد. در این پژوهش، 30 نفر از زنان 25 تا 45 سالۀ عضو انجمن ام­. اس خراسان رضوی با نمرۀ ناتوانی جسمانی (یک تا چهار) شرکت داشتند که به­­صورت تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های تجربی به­مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات تعادلی مرکز ث...

[ 11 ] - تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به ADHD انجام گرفت. 40 دانش‌آموز پسر 7 تا 11 سال از مدارس ابتدایی ناحیۀ شش شهر مشهد انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه (تجربی و کنترل) قرار گرفتند. تشخیص ADHD با استفاده از برگه‌های SNAP- IV و CBCL و مصاحبۀ بالینی صورت گرفت. گروه تجربی برنامۀ تمرینی منتخب (شامل تمرینات ادراکی ـ حرکتی و تمرینات هوازی) را به­مدت 24...

[ 12 ] - تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی انجام شد. بدین منظور، 40 دانش‌آموز پسر 7 تا 11 سال از مدارس ابتدای ناحیه 6 شهر مشهد و به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. تشخیص اختلال با استفاده از فرم‌های SNAP-IV و CBCL و مصاحبه بالینی صورت گرفت. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به دو گروه (تجربی و کنترل) تقسیم ش...

[ 13 ] - تأثیر دست‌کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شاخص دشواری در یادگیری مهارت حرکتی بود. به‌ویژه فرض شد که نسبت فاصله ـ عرض هدف (ID) که عامل مشهودی در زمان حرکت است می‌تواند عامل تعین‌کننده‌ای در یادگیری حرکتی باشد و هنگامی که نسبت فاصله ـ عرض هدف حفظ می‌شود یادگیری بالاتری به نسبت زمانی‌که فقط یک عامل تغییر می‌کند انجام می‌گیرد. بدین منظور در این پژوهش، 71 پسر 9 تا 12 ساله که هیچ‌گونه سابقه در زمینه بسکتبال نداشتن...

[ 14 ] - فعالیت عضلانی سالمندان دارای ضعف تعادلی در همراه با تکلیف دوگانه

Objectives: Each step during gait requires different attention demands that will affect muscles activity. The study of changes in the timing and intensity of the muscles activity in walking with dual task has received less attention from researchers. The purpose of this study was to evaluate changes in electromyography patterns of gait with cognitive dual tasks in balance impaired elderly. M...

[ 15 ] - The Effect of the Special Cognitive-Behavioral Intervention on the Commitment to Exercise and Adherence to the Exercise Routine

Background. Although most people are aware of the advantages of physical exercise, they fail to adhere to a regular routine of exercise, which necessitates this intervention. Objectives. In this study, by controlling the moderating role of the variable of commitment to exercise, the effect of a special cognitive-behavioral intervention on the commitment and adherence to an exercise routine has...

[ 16 ] - تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع

چکیده مقدمه و هدف: روش نمایش ویدئویی، روش برتر نمایش الگو در یادگیری مشاهده‌ای می‌باشد. یکی از متغیرهای بینایی که متخصصین بر اثرات آن در یادگیری مشاهده‌ای، بیشتر تأکید دارند و بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، زاویه نمایش ویدئویی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع می‌باشد. روش شناسی:این مطالعه، نیمه تجربی با طرح تحقیقپیش آزم...

[ 17 ] - اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

هدف از این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (ADHD) بود. این تحقیق به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. شرکت‌کنندگان شامل 25 دانش‌آموز پسر 10 تا 7 سال مراجعه‌کننده به کلینیک ویژه بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینا مشهد بودند که به‌طور تصادفی به دو گروه (کنترل و تجربی) تقسیم شد...

[ 18 ] - تأثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

زمینه و هدف: اوتیسم یکی از شایع ترین اختلالات تأثیرگذار بر کودکان می باشد. افراد مبتلا به اختلال اوتیسم در بسیاری از مهارت های حرکتی مانند تعادل و سرعت راه رفتن دچار مشکل می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی و سرعت دویدن در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم 6 تا 9 ساله بود. روش بررسی: روش انجام تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. از بین کو...

[ 19 ] - The Effects of 24-Hour Sleep Deprivation on Cognitive and Motor Skills of Male College Students

Background. Sleep is assumed to be a critical factor for human physiological and cognitive function. Lack of sleep is a common condition in daily life. Objectives. The purpose of this study was to evaluate the effects of 24-hour sleep deprivation on cognitive and motor skills in university students. Methods. The participants were volunteers that consisted of 290 male students aged 19-25 years...

[ 20 ] - بررسی تغییرات بازنمایی ذهنی بر اساس تمرین تصادفی و مسدود

هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات بازنمایی ذهنی از تکلیف ضربه گلف بر اثر تمرین تصادفی و مسدود بود. 30 نفر شرکت‌کننده به سه گروه تصادفی، مسدود و کنترل تقسیم شدند. ابتدا سطح اولیه بازنمایی ذهنی افراد تعیین شد و 18 کوشش را به عنوان پیش آزمون انجام دادند. سپس به مدت شش روز متوالی به تمرین تکلیف مورد نظر پرداختند. یک هفته بعد از آخرین جلسه تمرینی سطح نهایی بازنمایی ذهنی شرکت‌کنندگان مورد سنجش قرار گرف...

[ 21 ] - اثر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال یادگیری خاص

تعادل از اصول پایه‌ای مهم در یادگیری کودکان است، و اختلال در آن می‌تواند بر یادگیری اثر منفی بگذارد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر بازی‌های حرکتی منتخب بر تعادل کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. پژوهش حاضر، از نوع نیمه‌تجربی و از حیث هدف، کاربردی، با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این مطالعه، 24 کودک پسر 9ـ7 ساله مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهر مشهد انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گر...

[ 22 ] - تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در کودکان بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح سنجش مکرر و آزمون یادداری بود. نمونۀ آماری تحقیق 36 نفر از کودکان 10 ساله بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب و پس از تخمین سایز هدف به سه گروه ادراک دایرۀ بزرگ‌تر، ادراک دایرۀ کوچک‌تر و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق خطای ابینگهاوس نمایش‌داده‌شده بر روی ...

[ 23 ] - تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس بود. تعداد 18 بیمار مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس (پنج مرد و 13 زن) با امتیاز گسترش‌یافتة وضعیت ناتوانی سه تا شش به شیوة نمونه‌گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. بیماران به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل ق...

[ 24 ] - The Role of working memory capacity on the learning the relative timing a motor task: Emphasis on implicit and explicit approaches

Abstract The aim of this study was to investigate the role of working memory capacity and errorless and errorful practice on the learning the relative timing was a motor task. 50 Participants based on were selected aged 22±4 years as accessible samples randomly assigned to one of four groups (errorless low working memory capacity, errorful low working memory capacity, errorless high working me...

[ 25 ] - تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه:مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری مزمن، خود ایمنی التهابی دستگاه عصبی مرکزی است.مخچه یکی از مناطقی است که در این بیماری تحت تاثیر قرار می گیرد.اختلال در مخچه منجر به آتاکسی،عدم تعادل، افزایش خطر سقوط میشود.تحریک مغز از ورای جمجمه استفاده از جریان الکتریکی ضعیف ( 2-1 میلی آمپر) است که موجب تعدیل فعالیت نورونها در مغز میشود. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر تاثیر تحریک آندی ...

[ 26 ] - The role of sleep on children's motor memory consolidation in a motor sequence task

Sleep has been shown to affect the consolidation of motor memory in adults. However, sleep-dependent consolidation is not well-specified in children as like as adults. So, the purpose of this study is to investigate the effect of sleep on childrenchr('39')s motor memory consolidation. The participants were 32 voluntary boys aging from 10 to 12 years old from city of Kerman, which had the necess...

[ 27 ] - The effect of dual task training on sit to stand postural control of elderly women with a history of falling

The purpose of the present study was to investigate the effect of dual task training including balance sit-to-stand and cognitive exercises on postural control of sit to stand of elderly women with a history of falling. 15 elderly women were randomly divided into control (n=7) and experimental (n=8) groups. Participants implemented training protocol for four weeks in both experimental (balance ...

[ 28 ] - Analysis of the No Return Point Hypothesis: The Effect of Audio and Visual Stimuli in the Fast Movements Inhibition

Background. The No Return Point hypothesis is one of the research areas that has been done in line with the motor program. In this hypothesis emphasized an inability to inhibition move after its start by the motor program. Several factors are affecting the mechanism of this inhibition. Objectives. In this study, we investigate the effects of audio and visual stimuli on blocking quick moves to ...

[ 29 ] - بررسی تاثیر بی ثباتی مزمن مچ پا بر پارامترهای بیومکانیکی شروع راه رفتن در بازیکنان فوتبال نیمه حرفه ای

مقدمه و اهداف هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آسیب بی­ثباتی مزمن مچ پا بر عملکرد بیومکانیکی شروع راه رفتن بود. مواد و روش ­ها تعداد 26 آزمودنی در دو گروه برابر، نرمال و مبتلا به بی­ثباتی مزمن مچ پا در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه­ گیری پارامترهای بیومکانیکی از سیستم آنالیز حرکت (کوآلیزیس 8 دوربین) و تعداد دو...

نویسندگان همکار

Alireza Saberi Kakhki 11  

مهدی سهرابی 7  

مژگان معمارمقدم 3  

سهرابی, مهدی 3  

داود فاضلی 2  

محمدرضا قاسمیان مقدم 2  

اعظم انفرادی دوغ ابادی 2  

کریم نیکخواه 2  

علی کاشی 2  

مجید قشونی 1  

مهجور, مهدی 1  

پاینده, مصطفی 1  

آزادیان, الهه 1  

صابری کاخکی, علیرضا 1  

فرهپور, نادر 1  

جواد زارعی 1  

عبدالله قاسمی 1  

ناهید مرادی فارسانی 1  

فاطمه حسین زاده اصل 1  

داود فاضلی 1  

سوگند پوراقبالی 1  

سید محمد کاظم واعظ موسوی 1  

سیمین جعفری 1  

محمد علی نظری 1  

علی مشهدی 1  

علی مشهدی 1  

روح الله طالبی 1  

علی خیراندیش 1  

Ahmad Derakhshanpour 1  

Mohammad Kazem Vaez Mousavi 1  

حمیده عبدل زاده 1  

علیرضا صابری کاخکی 1  

علی کاشی 1  

خداشناس, عزت 1  

مرادی, هادی 1  

موحدی, احمدرضا 1  

Iman Ghanbari 1  

هانیه قاسمیان مقدم 1  

محمد حسین زمانی 1  

ملیحه نعیمی کیا 1  

منصوره شهرکی 1  

nazari, saeed 1  

rohbanfard, hasan 1  

الهه تیموری 1  

Fazilat-Pour, Masoud 1  

Iranmanesh, Hamideh 1  

Shea, Charles H. 1  

Alirezaei Noghondar, Fatemeh 1  

Teimouri Gholeh zo, vahideh 1  

Ali Kheyrandish 1  

حیدر صادقی 1  

سید خلیل موسوی 1  

مهدی خالقی تازجی 1