آزادیان, الهه

گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، واحد پردیس بین‌الملل، مشهد، ایران.

[ 1 ] - تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی-زمانی راه‌رفتن سالمندان دارای ضعف تعادل

Objectives: The study of spatial-temporal parameters and their changes in walking with dual tasks, symmetry in right and left legs functions as well as changes in these parameters have received scant attention from researchers. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the changes in spatial-temporal parameters of walking due to their simultaneous execution with cognitive dual-t...

[ 2 ] - رابطه بین عملکرد تعادلی با ظرفیت حافظه کاری در افراد با و بدون سندرم داون

مقدمه و اهداف مشکلات تعادلی و شناختی منجر به کاهش تحرک در بیماران سندرم داون می­گردد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی عملکرد تعادلی و رابطه آن با ظرفیت حافظه کاری در کودکان با و بدون سندرم داون بود. مواد و روش­ ها در مطالعه حاضر 20 نفر از افراد دارای سندرم داون با 20 فرد سالم که از لحاظ سن و جنس و سایر ویژگی­های دموگرافیک مشابه با آن‌ها ب...

[ 3 ] - Relationship between Balance and Attentional Function in Deaf and Healthy People

Objectives: Deafness, in spite of the damage to the relationship, is also associated with other physical disorders such as imbalance and cognitive impairment. The study of balance and cognitive function in deaf has been considered by researchers in a few studies, but the relationship between these two functions has been less relevant. The purpose of this study was to examine the relationship be...

[ 4 ] - The Comparison and Relationship between Cognitive and Motor Function in Elderly with and without Falling Experience

The evaluation of cognitive and motor performance can lead to a recognition of the risk factors associated with falling. The aim of this study was to compare cognitive and motor functions in elderly with and without experience of falling. In so doing, 60 elderly with and without falling experience voluntarily participated in this study. Mini Mental examination Test, working memory capacity test...