ملیحه نعیمی کیا

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی ، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

[ 1 ] - ارتباط استحکام روانی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار

مقدمه و هدف: امروزه محققان دریافته اند که عملکرد ورزشکاران نه تنها تحت تأثیر آمادگی بدنی ، عوامل تکنیکی و تاکتیکی قرار می گیرد بلکه ویژگی های روانی و هیجانی نیز می تواند بر عملکرد ورزشی آنها  تأثیر بگذارد، از این رو هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استحکام روانشناختی با مؤلفه های هوش هیجانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. روش شناسی: جامعه ی پژوهش را دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار د...

[ 2 ] - اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی حین تمرین راه رفتن بر شاخص های کینماتیکی گام برداری زنان سالمند

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی حین تمرین راه رفتن بر برخی شاخص های کینماتیکی گام برداری شامل طول گام (فاصلة بین دو نقطة تماس پاشنة یک پا با زمین)، سرعت و درصد تغییرپذیری سرعت گام برداری، آهنگ گام و درصد زمان اتکای دوگانه در زنان سالمند بود. به این منظور 6 زن سالمند واجد شرایط (میانگین سنی 4 ± 8/69 سال) انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه 8 نفرة تجربی و کنترل تقسیم ...

[ 3 ] - اثر تمرین راه‌رفتن روی سنگ‌فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی ـ زمانی گام‌برداری زنان سالمند

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین راه‌رفتن روی سنگ‌فرش مصنوعی بر پارامترهای فضایی ـ زمانی گام‌برداری سالمندان زن بود. 20 سالمند زن (65-80 سال) شهر تهران و واجد شرایط در پژوهش انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه 10 نفرة تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تمرین راه‌رفتنروی سنگ‌فرش را با پای برهنه به مدت 12 هفته، هفته‌ای سه جلسه انجام داد.برای سنجش پارامترهای گام‌برداری از دستگاه تحلیل گ...

[ 4 ] - ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی از ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بود. بدین‌منظور، 120 ورزشکار عضو تیم‌های ملی دانشجویان ایران (‌‌29ـ19 سال) (‌99 پسر و 21 دختر) ‌‌در پژوهش شرکت نمودند. ‌120 دانشجوی غیرورزشکار (100 پسر و 20 دختر) نیز از دانشگاه تهران برای مقایسه با دانشجویان ورزشکار انتخاب شدند. از نیرو‌سنج دیجیتال و زاویه‌سنج ...

[ 5 ] - تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه

هدف از این پژوهش بررسی تفاوت کنترل تولید نیروی ایزوکنتیک پای برتر در تکواندو‌‌‌‌‌کاران هنگامی که در معرض یک محیط محرک (موسیقی ریتم بالا و پائین) و محیط غیر‌‌محرک (بدون موسیقی و سکوت) قرار می گیرند، بود. در پژوهش توصیفی حاضر از بیست تکواندو‌کار مبتدی مرد شرکت‌کننده در لیگ برتر کشور با میانگین سنی (4.30± 23.65) استفاده شد و از تحلیل واریانس با سنجش های تکراری برای سنجش عملکرد دقت تولید نیروی تکوا...

[ 6 ] - تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس بود. تعداد 18 بیمار مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس (پنج مرد و 13 زن) با امتیاز گسترش‌یافتة وضعیت ناتوانی سه تا شش به شیوة نمونه‌گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. بیماران به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل ق...

[ 7 ] - تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر مهارت های حرکتی درشت در دختران 8 سال دارای تأخیر در رشد حرکتی

مقدمه و اهداف ثبات مرکزی بدن و عملکرد زنجیره حرکتی برای ثبات و قابلیت عملکردی همه حرکات ضروری است. توانایی تولید نیرو برای انجام بسیاری از فعالیت­ها از طریق عضلات مرکزی بدن حاصل می­شود. تمرین­ های ورزشی که ناحیه مرکزی بدن را هدف قرار می­دهد، به عنوان یک روش نوین، می­تواند در انجام مهارت­های مختلف موثر باشد. در پژوهش حاضر تأثیر تمرینات ثبات مرکزی مبتنی بر بازی بر مهارت­های...