تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس بود. تعداد 18 بیمار مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس (پنج مرد و 13 زن) با امتیاز گسترش‌یافتة وضعیت ناتوانی سه تا شش به شیوة نمونه‌گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. بیماران به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برای گروه تجربی، تمرینات شامل راه‌رفتن با تحریک موزون دیداری و برای گروه کنترل، شامل راه‌رفتن بدون تحریک بود. تمرینات به‌مدت سه هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه انجام شدند. قبل و بعد از تمرینات، طول گام، زمان گام، زمان دواتکایی، آهنگ و سرعت راه‌رفتن توسط دستگاه تجزیه‌وتحلیل حرکتی اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل آنالیز کوواریانس و روش ناپارامتری بوت‌استرپ در مدل آنالیز کوواریانس انجام شد. یافته‌ها نشان داد که تمرین راه‌رفتن با تحریک موزون دیداری به 36 درصد بهبودی در طول گام، 22 درصد در زمان گام، 41 درصد در زمان دواتکایی، 29 درصد در آهنگ و 80 درصد در سرعت راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس منجر شد؛ اما بین گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداری در بهبود طول گام، زمان گام، زمان دواتکایی، آهنگ و سرعت راه‌رفتن مشاهده نشد (P > 0.05)؛ بنابراین، تمرین راه‌رفتن با تحریک موزون دیداری را می‌توان به‌عنوان یک روش درمان مکمل برای بهبود عملکرد راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس پیشنهاد کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر تحریک موزون شنیداری حین تمرین راه‌رفتن بر شاخص‌های کینماتیکی گام‌-برداری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مطالعة حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک موزون شنیداری حین تمرین راه‌رفتن بر برخی شاخص‌های کینماتیکی گام‌‌برداری بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. 18 بیمار مبتلا (چهار مرد و 14 زن) با درجة ناتوانی سه تا شش به شیوة نمونه‌گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. تمرینات به‌مدت سه هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه انجام شدند. این تمرینا...

متن کامل

بررسی مولکولی کلونیزاسیون Clostridium perfringens تولیدکننده سم اپسیلون در نمونه‌های مدفوع بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس

هدف: مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی سیستم عصبی مرکزی است. شواهدی وجود دارد که سم اپسیلون کلستریدیوم پرفرنجنس با افزایش نفوذپذیری سد خونی-مغزی باعث آسیب به میلین سلول‌ های عصبی می‌شود و لذا در بروز این بیماری نقش دارد. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، شناسایی مولکولی کلستریدیوم پرفرنجنس تولیدکننده سم اپسیلون در نمونه‌ های جدا شده از مدفوع بیماران مولتیپل اسکلروزیس به روش Multiplex-P...

متن کامل

بررسی پایایی بین دو آزمونگر مقیاس اصلاح‌شده تاردیو در ارزیابی اسپاستی‌سیته بازکننده‌های زانو در بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس

هدف: اسپاستی‌سیته یکی از نشانه‌های آسیب نورون محرکه فوقانی است که شیوع بالایی در بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس دارد. ارزیابی این اختلال حرکتی در تعیین میزان کارایی مداخلات درمانی اهمیت دارد. مقیاس اصلاح‌شده تاردیو یک معیار بالینی رایج برای ارزیابی اسپاستی‌سیته می‌باشد. هدف این تحقیق، بررسی پایایی بین دو آزمونگر مقیاس اصلاح‌شده تاردیو در ارزیابی اسپاستی‌سیته بازکننده‌های زانو در بیماران مبت...

متن کامل

تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

 هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود. بدین منظور نمونه‌ای مشتمل بر 237 نفر(192 زن و 45 مرد) از بیماران مبتلا به ام. اس مراجعه کننده به انجمن ام. اس شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی مرتبط با درد و پرسشنامه چندوجهی درد ارزیابی شدند. برای ‌تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمو...

متن کامل

تأثیر تمرین‌های نوروفیدبک بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مالتیپل اسکلروزیس به عنوان یک بیماری مزمن و عصبی پیش­رونده به شمار می‌رود که موجب عوارضی چون اختلال تعادل، خستگی و سرانجام کاهش کیفیت زندگی می­ شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین‌های نوروفیدبک بر تعادل و خستگی بیماران مبتلا به ام ­اس بود.  18 نفر (4 مرد و 14 زن) از بیماران مالتیپل اسکلروزیس انجمن ام اس و جامعه حمایت از بیماران ام ­اس ایران، با درجه ناتوانی (EDSS) کمتر از 5/4، به صورت هدفم...

متن کامل

تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و مصرف ژل خوراکی رویال بر فاکتورهای التهابی بیماران مالتیپل اسکلروزیس

مقدمه پاتوژنز MS شامل التهاب و فاز تخریب اعصاب است. MS با یک التهاب اتوایمیون به غلاف میلین و اغلب با یک حمله ناگهانی آغاز می‌شود؛ سپس وارد مرحله بهبود می‌شود که چند ماه تا چندین سال به طول می‌انجامد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی شش هفته تمرین هوازی و مصرف ژل رویال بر فاکتورهای التهابی TNF-α، hs-CRP و نوتروفیل در بیماران MS انجام شد. روش کار در این پژوهش نیمه ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 35

صفحات  35- 48

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023