انفرادی دوغ آبادی, اعظم

گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

[ 1 ] - تأثیر یک دوره تمرینات تعادلی بر نوسانات مرکز فشار افراد مبتلا به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس در حین راه رفتن

زمینه و هدف: در افراد مبتلا به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس (MS) با تخریب میلین‌ها، بعد از مدتی اختلال در راه رفتن و کنترل وضعیت مشاهده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرینات تعادلی بر نوسانات مرکز فشار افراد مبتلا به بیماری MS در حین راه رفتن بود. روش بررسی: در این تحقیق نیمه‌تجربی، 30 نفر زن مبتلا به MS به شکل تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هف...

[ 2 ] - مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف : مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلین سیستم عصبی مرکزی است، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بیماران اختلالات تعادلی است، از آنجایی که  نیازهای توجهی مهمی برای تعادل مورد نیاز است، این مطالعه با هدف مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه  بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش 20  نفر از زنان 25 تا 45 ساله عضو ان...

[ 3 ] - بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می­باشد. در این پژوهش، 30 نفر از زنان 25 تا 45 سالۀ عضو انجمن ام­. اس خراسان رضوی با نمرۀ ناتوانی جسمانی (یک تا چهار) شرکت داشتند که به­­صورت تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های تجربی به­مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات تعادلی مرکز ث...