علیرضا صابری

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه‌ی پیش‌بین انگیزه‌ی پیشرفت دانش‌آموزان

پیشرفت هر جامعه به کارآمدی نظام آموزشی آن وابسته است. در نظام آموزشی موفق معلمان نقش بسیار مهمی دارند. اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانش‌آموزان به کارآیی نحوه تدریس معلمان آن­ها وابسته است. انگیزه­ی پیشرفت می‌تواند پیامدهای مهمی در ارتباط با یادگیری و عملکرد تحصیلی داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه­ی بین روش تدریس معلمان تربیت بدنی با انگیزه­ی پیشرفت دانش‌آموزان انجام شد. بدین­منظور، ...

[ 2 ] - مقایسه تأثیر روش‌های نوروفیدبک کاهش آلفا و افزایش تتا بر یادگیری تکلیف تعقیبی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو‌ نوع پروتکل نوروفیدبک بر یادگیری مهارت حرکتی‌تعقیبی انجام شد. بدین‌منظور 42 نفر در قالب سه گروه "کاهش‌آلفا"، "افزایش‌تتا" و کنترل قرار گرفتند. در گروه " کاهش‌آلفا"، هدف کاهش دامنة آلفا در منطقه قشر حرکتی قبل از شروع تمرین مهارت و در گروه " افزایش‌تتا" هدف افزایش دامنة تتا در منطقه آهیانه‌ای بلافاصله بعد از اتمام تمرین مهارت بود. سپس افراد در آزمون‌های یادداری ب...

[ 3 ] - تأثیر یک دوره تمرینات تعادلی بر نوسانات مرکز فشار افراد مبتلا به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس در حین راه رفتن

زمینه و هدف: در افراد مبتلا به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس (MS) با تخریب میلین‌ها، بعد از مدتی اختلال در راه رفتن و کنترل وضعیت مشاهده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرینات تعادلی بر نوسانات مرکز فشار افراد مبتلا به بیماری MS در حین راه رفتن بود. روش بررسی: در این تحقیق نیمه‌تجربی، 30 نفر زن مبتلا به MS به شکل تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هف...

[ 4 ] - استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره‌های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی

مقدمه: تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای می‌تواند سبب بهبود یا اختلال عملکرد مغز شود. این ویژگی tDCS را به ابزاری تبدیل کرده است که می‌تواند جهت ارزیابی تخصص عمل یافتگی نیمکره‌ای در برنامه‌ریزی حرکتی و دقت رسیدن به هدف به‌عنوان اجزا یادگیری و کنترل حرکتی استفاده شود. مواد و روش‌ها: دو مطالعه متفاوت طراحی شده است. 53 نفر دانشجوی مرد (1/61±21/34سال) و 43 نفر دانشجوی مرد (1/578±20/442) در مطالعات اول...

[ 5 ] - تأثیر پلی‌مورفیسم val66met فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظۀ حرکتی

مقدمه: فاکتورهای نوروتروفیک مشتق از مغز در القاء و نگهداری حافظه و یادگیری نقش ایفاء می­ کند. پلی­ مورفیسم ژن val66met فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بیان این پروتئین را مختل می­ کند. به علت تفاوت بین اصول عصبی عملیاتی (به کارگرفته شده) در طول تحکیم سازی حافظۀ حرکتی و اصول عصبی عملیاتی در طول تمرین (اکتساب) و تأثیر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بر هر دوی این فرایندها، هدف از این مطالعه بررسی تأث...

[ 6 ] - بررسی تأثیر دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر فراگیری، یادداری و انتقال مهارت پرتاب‌کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم

هدف از ‌پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی الگودهی ویدئویی و زنده بر مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. بد‌ین‌منظور، 22 کودک مبتلا به اوتیسم در دامنۀ سنی هفت تا 13 سال در این پژوهش شرکت نمودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی به سه گروه الگوی ویدئویی، الگوی زنده و کنترل تقسیم شدند و تکلیف مورد‌نظر را در سه جلسۀ متوالی تمرین کردند. شایان‌ذکر است که تکلیف به‌کار‌رفته در این پژوهش، ‌پرتاب کی...

[ 7 ] - اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری

هدف از این پژوهش، تعیین اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویه بود. بدین‌منظور، 42 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه کرمان (با دامنۀ سنی ‌‌25ـ19 سال) پس از شرکت در پیش‌آزمون و به‌صورت تصادفی در سه گروه جای گرفتند (کنترل، دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی نزدیک و دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی دور). شرکت‌کنندگان تکلیف پیگردی را در چهار بلوک چهار کوششی تمر...

[ 8 ] - مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

هدف از این پژوهش، مقایسۀ دو روش تمرینی برای ایجاد انعطاف­پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می­باشد. بدین­منظور، 12 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند و به­صورت تصادفی به دو گروه متغیر و ثابت تقسیم گردیدند. شایان­ذکر است که افراد پس از پیش­آزمون به تمرین مهارت مربوطه پرداختند؛ بدین­شکل که گروه متغیر در طول تمرین می­بایست هر بار به­صورت تصادفی توپ را از بالای مانعی با ارتفاع م...

[ 9 ] - بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می­باشد. در این پژوهش، 30 نفر از زنان 25 تا 45 سالۀ عضو انجمن ام­. اس خراسان رضوی با نمرۀ ناتوانی جسمانی (یک تا چهار) شرکت داشتند که به­­صورت تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های تجربی به­مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات تعادلی مرکز ث...

[ 10 ] - تأثیر آرایش‌ تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان

مقدمه: سالمندی دوره ای از تحول و دگرگونی در زندگی بشر است که با اختلالات در عملکردهای حسی- حرکتی و شناختی، از جمله حافظه کاری بویژه در حرکات هماهنگی دو دستی همراه می باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آرایش تمرین کم خطا، پرخطا و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی حرکتی دودستی در سالمندان بود.   روش: در پژوهش نیمه تجربی حاضر که در سال 96 در شهر تهران انجام گرفت 36 سالمند به روش ...

[ 11 ] - مقایسة تاثیر تمرین تکلیف‌مداربا فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی

هدف پژوهش حاضر، مشاهدة تأثیر هشت هفته مداخلة تمرینی قابل‌اجرا بر رشد مهارت‌های جابه‌جایی و دستکاری،در ساعات درس تربیت‌بدنی مدارسو براساس رویکرد تکلیف‌مدار بود. این پژوهش روی30 کودک دختر و پسر هفت تا نُه سالةدچار اختلال هماهنگی رشدی شهر تهران انجام شد. مطالعة حاضر به‌شکل نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و با دو گروه مداخلةتکلیف‌محور (15 نفر) و فعالیت معمول (15 نفر) در جریان کلاس تربیت‌بدنیاج...

[ 12 ] - اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص‌های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیر ورزشکار

اهداف: کبد نیز از اندام های اصلی و بزرگ بدن است که با کمک آنزیم های مختلف در تنظیم فعالیت های هورمونی و سوخت و سازی بدن، هنگام استراحت، تمرین و مرحله برگشت به حالت اولیه فعالیت های بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ شاخص های عملکردی کبد (آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، بیلی روبین کل (Tb) و هموگلوبین (Hb) به یک وهله ...

[ 13 ] - بررسی تغییرات بازنمایی ذهنی بر اساس تمرین تصادفی و مسدود

هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات بازنمایی ذهنی از تکلیف ضربه گلف بر اثر تمرین تصادفی و مسدود بود. 30 نفر شرکت‌کننده به سه گروه تصادفی، مسدود و کنترل تقسیم شدند. ابتدا سطح اولیه بازنمایی ذهنی افراد تعیین شد و 18 کوشش را به عنوان پیش آزمون انجام دادند. سپس به مدت شش روز متوالی به تمرین تکلیف مورد نظر پرداختند. یک هفته بعد از آخرین جلسه تمرینی سطح نهایی بازنمایی ذهنی شرکت‌کنندگان مورد سنجش قرار گرف...

[ 14 ] - تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در کودکان بود. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح سنجش مکرر و آزمون یادداری بود. نمونۀ آماری تحقیق 36 نفر از کودکان 10 ساله بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب و پس از تخمین سایز هدف به سه گروه ادراک دایرۀ بزرگ‌تر، ادراک دایرۀ کوچک‌تر و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق خطای ابینگهاوس نمایش‌داده‌شده بر روی ...

[ 15 ] - مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل

روش های تدریس متفاوتی برای فراگیران مورد استفاده قرار می گیرد، اما توافق نظری در این خصوص که کدام روش بهره وری بیشتری دارد، صورت نگرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل می باشد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. شرکت کنندگان شامل 43 دختر نوجوان داوطلب بودند که ...

[ 16 ] - The Role of working memory capacity on the learning the relative timing a motor task: Emphasis on implicit and explicit approaches

Abstract The aim of this study was to investigate the role of working memory capacity and errorless and errorful practice on the learning the relative timing was a motor task. 50 Participants based on were selected aged 22±4 years as accessible samples randomly assigned to one of four groups (errorless low working memory capacity, errorful low working memory capacity, errorless high working me...

[ 17 ] - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف­پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شد. روش پژوهش، نیمه­آزمایشی و از نوع طرح پیش­آزمون- پس­آزمون- قالوآپ با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش­آموزان پسر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی شهر اهواز بود. از جامعه مذکور، نمونه­ای به حجم 39 نفر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند،...

[ 18 ] - اثر تمرینات کم‌خطا- پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان‌بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان

هدف از مطالعۀ حاضر بررسی نقش تمرین کم‌خطا، پرخطا و تصادفی بر اکتساب و یادگیری زمان‌بندی نسبی یک تکلیف حرکتی بود. بدین‌منظور 51 دانشجوی پسر (4 ± 22) دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در چهار گروه (کنترل، کم‌خطا، پرخطا و تصادفی) قرار گرفتند. این پژوهش در پنج مرحله شامل پیش‌آزمون، اکتساب، یادداری/انتقال 10 دقیقه و یادداری/انتقال 24 ساعته انجام گرفت. در مرحلۀ اکتساب، تکلیف زمان‌...

[ 19 ] - تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه:مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری مزمن، خود ایمنی التهابی دستگاه عصبی مرکزی است.مخچه یکی از مناطقی است که در این بیماری تحت تاثیر قرار می گیرد.اختلال در مخچه منجر به آتاکسی،عدم تعادل، افزایش خطر سقوط میشود.تحریک مغز از ورای جمجمه استفاده از جریان الکتریکی ضعیف ( 2-1 میلی آمپر) است که موجب تعدیل فعالیت نورونها در مغز میشود. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر تاثیر تحریک آندی ...

[ 20 ] - The role of sleep on children's motor memory consolidation in a motor sequence task

Sleep has been shown to affect the consolidation of motor memory in adults. However, sleep-dependent consolidation is not well-specified in children as like as adults. So, the purpose of this study is to investigate the effect of sleep on childrenchr('39')s motor memory consolidation. The participants were 32 voluntary boys aging from 10 to 12 years old from city of Kerman, which had the necess...

[ 21 ] - Analysis of the No Return Point Hypothesis: The Effect of Audio and Visual Stimuli in the Fast Movements Inhibition

Background. The No Return Point hypothesis is one of the research areas that has been done in line with the motor program. In this hypothesis emphasized an inability to inhibition move after its start by the motor program. Several factors are affecting the mechanism of this inhibition. Objectives. In this study, we investigate the effects of audio and visual stimuli on blocking quick moves to ...