تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

  • آتنا شمس کارشناسی ارشد تربیت بدنی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد گرگان، ایران
  • حمیدرضا طاهری دانشیار رفتارحرکتی درتربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران
  • کریم نیکخواه دانشیارگروه مغزواعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خراسان رضوی، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده سلول های عصبی مرکزی است. از مهم ترین عوارض این بیماری اختلال در تعادل و خستگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل  بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل بود. از میان بیماران زن مراجعه کننده  به انجمن ام اس شهر مشهد 24 نفر به عنوان نمونه با مقیاس ناتوانی جسمانی کمتر از 4 و دامنه سنی 27 تا 42 سال انتخاب  و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (توجه درونی و بیرونی) وکنترل  تقسیم شدند. تمرینات به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته انجام گرفت. برای اندازه گیری تعادل از مقیاس تعادل برگ  استفاده شد. آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که پس از اتمام برنامه تمرینی منتخب تعادل شرکت کنندگان در هر سه گروه بهبود پیدا کرد و گروه توجه بیرونی بهتر از دو گروه دیگر عمل کرد (05/0P بحث: نتایج این مطالعه تاثیر برنامه تمرینی را در بهبود تعادل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را تایید نمود و  یافته ها نشان می دهند که بیرونی یا درونی بودن کانون توجه بر تعادل بیماران تاثیر گذار است. در شرایطی که کانون توجه به  فیدبک های بیرونی از بدن (نسبت به کانون توجه به خود بدن ) باشد تعادل بهتر خواهد شد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)

مقدمه مولتیپل اسکلروزیس MS))، بیماری خودایمنی، التهابی ومزمن است که تحت  تاثیرضایعات تخریب میلین در جسم سفید مغز، طناب نخاعی واعصاب بینایی بروزمی کند. عمده ترین عوارض این بیماری خستگی ،گرفتگی عضلات، لرزش،عدم تعادل واختلال در راه رفتن می باشد. روش کار                                                تحقیق حاضر از نوع توصیفی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بایک گروه کنترل بود.ازمیان بیماران زن...

متن کامل

تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برتعادل و توجه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

چکیده پایان نامه: مولتیپل اسکلروزیس بیماری مزمن پیشرونده ی سیستم عصبی مرکزی است که با علائم و عوارض ناتوان کننده همراه است و موجب بروز اختلال های شدید می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل پویا و ایستا و توجه بیماران مبتلابه ام اس بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با یک گروه کنترل بود. جامعه ی آماری ...

تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ms)

مقدمه مولتیپل اسکلروزیس ms))، بیماری خودایمنی، التهابی ومزمن است که تحت  تاثیرضایعات تخریب میلین در جسم سفید مغز، طناب نخاعی واعصاب بینایی بروزمی کند. عمده ترین عوارض این بیماری خستگی ،گرفتگی عضلات، لرزش،عدم تعادل واختلال در راه رفتن می باشد. روش کار                                                تحقیق حاضر از نوع توصیفی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بایک گروه کنترل بود.ازمیان بیماران زن...

متن کامل

اثر هشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف : مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های نورولوژیک پیشرونده در افراد جوان بالغ است. این بیماری منجر به ایجاد پلاک های دمیلینه در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی شده و علایم نورولوژیکال را به وجود می آورد. این مطالعه به منظور تعیین اثر هشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی بر تعادل ایستا بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی : در...

متن کامل

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن پیشرونده سیستم اعصاب مرکزی است و از علائم و نشانه های آن خستگی و عدم تعادل می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. آزمودنی ها با دامنه سنی 27 تا 42 و مقیاس ناتوانی جسمانی 1-4 و ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 24

صفحات  15- 24

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023