تاثیر آموزش سبز بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان)

نویسندگان

  • فاطمه فاضل دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه مهندسی صنایع، گیلان، ایران.
چکیده مقاله:

در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تامین دارای اهمیت بسزایی است. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها، که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به شمار می رود.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تأثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین گردید. در این راستا یک مدل مفهومی برای این تحقیق طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان بودند. نوآوری پژوهش حاضر این است که با وارد کردن "مسائل سبز" در مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین علاوه بر یکپارچه سازی این دو فرآیند، تأثیر آن را بر عملکرد سازمان نیز بسنجیم. نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل در سطح اطمینان 95% نشان داد آموزش سبز از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد توزیع محصولات در زنجیره تامین چند معیاره سبز در محیط خاکستری (مورد مطالعه: شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس)

 هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد توزیع فرآورده‌های نفتی در زنجیره تامین چند معیاره سبز در محیط خاکستری در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس است. در پژوهش حاضر تحت شرایط عدم قطعیت و در نظر داشتن شاخص‌های عملکردی سبز، ابتدا با به‌ کارگیری روش دیمتل خاکستری روابط علی و معلولی بین منظرهای روش کارت امتیازی متوازن بهبود یافته، میزان اثرپذیری آنها و نهایتاً وزن منظرها مورد بررسی قرار گرفته اس...

متن کامل

ارائه یک روش ترکیبی از ANP و VIKORدر زنجیره تامین سبز تحت محیط خاکستری جهت اولویت بندی مشتریان (مورد مطالعه: شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس)

هدف این تحقیق، اولویت بندی مشتریان فرآورده های نفتی در زنجیره تامین چند معیاره سبز و محیط خاکستری و با توجه به استانداردهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شاخص های عملکردی زیست محیطی، در زمینه توزیع هر یک از فرآورده ها به مشتریان مختلف توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس می باشد. تحقیق حاضر تحت شرایط عدم قطعیت با ساختار خاکستری و با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره و در...

متن کامل

بررسی تاثیر اعتماد کارکنان به مدیران سازمان بر سکوت سازمانی ( مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

کاهش اعتماد کارکنان به مدیران مانع از آن می­شود که آنها دانش و تجربه خود را برای حل مسائل سازمان به مشارکت بگذارند و از طریق ابراز ایده­های جدید در ایجاد تغییرات مطلوب سازمانی سهیم شوند. از این رو ، این پژوهش به بررسی تاثیر اعتماد کارکنان به مدیران بر سکوت سازمانی آنها می­پردازد. این پژوهش تاثیر درک کارکنان از ویژگی­های مدیر که طبق نظر مایر و همکاران(1995)، شامل درک آنها از توانایی، خیرخواهی و ...

متن کامل

نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری منابع انسانی مستعد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش و رابطه مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری منابع انسانی مستعد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری می باشد. روش انجام این تحقیق ، توصیفی – پیمایشی و روش انجام نمونه گیری تصادفی طبقه ایی می باشد که بدین منظور پرسشنامه ایی برای سنجش نقش مدیریت استعداد بر پیامدهای آن طراحی و در میان نمونه ایی متشکل از 95 نفر از کارکنان و مسئولین که دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر ب...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانیِ شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی ایران (منطقه تهران)

شناخت و به­کارگیری عوامل افزایش دهنده بهره­وری از جمله اولویت­های اصلی هر سازمان می­باشد. توجه به توسعه نیروی انسانی (به­عنوان اصلی­ترین سرمایه سازمان و عامل ایجاد مزیت رقابتی)، یکی از این اولویت­ها است. هدف این تحقیق مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر ایجاد توانمندی در کارکنان به­عنوان یکی از مهم­ترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می­باشد. در این تحقیق مدل اسپریتزر در خصوص توانمندسازی روانشناختی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 56

صفحات  245- 274

تاریخ انتشار 2020-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023