تاثیر آموزش معکوس بر روی یادگیری زبان آموزان خردسال زبان فرانسه

نویسندگان

چکیده مقاله:

در آموزش سنتی، فعالیت‌های شناختی سطح پایین (شناخت و درک) در کلاس انجام می‌شود و فعالیت‌های شناختی سطح بالا (تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و تولید) در خانه بدون کمک معلم صورت می‌گیرد. در آموزش معکوس، مراحل شناخت و درک، خارج از کلاس انجام می‌شود و معلم می‌تواند از زمان کلاس برای انجام تمرینات، تجزیه و تحلیل، بحث و تولید استفاده کند. به این ترتیب، فعالیت‌های شناختی سطح پایین در منزل و فعالیت‌های شناختی سطح بالا در کلاس با حمایت معلم انجام می‌شود. در این مقاله تلاش می‌گردد به این سوالات پاسخ داده شود: چگونه یادگیری در کلاس درس سنتی و معکوس تغییر می‌کند؟ چگونه کلاس معکوس به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کمک می‌کند؟ کلاس معکوس برای پسران بهتر عمل می‌کند یا برای دختران؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، با رویکرد پژوهشی نیمه تجربی، آموزش معکوس در یک نمونه از 72 زبان‌آموز ایرانی 12 ساله و متشکل از 36 دختر و 36 پسر در کلاس ششم در یک مدرسه دو زبانه، در طول 3 جلسه‌ی 1: 30 در هفته و به مدت 10 هفته اجرا گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از هفته هشتم، بین گروه آموزش معکوس و آموزش سنتی تفاوت قابل توجه‌ی بوجود می‌آید. به این معنی که آموزش معکوس می‌تواند نتایج تحصیلی دانش‌آموزان را پس از چند هفته بهبود بخشد. با وجود شور و شوق پسران برای فن‌آوری، تفاوت قابل توجهی در یادگیری میان دانش‌آموزان دختر و پسر مشاهده نگردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش الفبا در ابتدای یادگیری زبان فرانسه، از نظر زبان آموزان

این مقاله در جستجوی پاسخ این پرسش است که آیا به تعویق انداختن آموزش الفبا می­تواند یادگیری زبان فرانسه نزد فراگیران ایرانی را دچار اختلال کند یا خیر. رویکرد ارتباطی بر اساس هدف روش شناختی خود اهمیت ویژه­ای به توانش ارتباطی زبان فرانسه، به عنوان زبان دوم، می­دهد. تأخیر در آموزش الفبا در کتاب­های مبتنی بر این روش از این دیدگاه نشأت می­گیرد. اهمیت آموزش سریع الفبا با این توجیه صورت می­پذیرد که الف...

متن کامل

تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی

ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺎﻫﺪف "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ کلاس معکوس ﺑﺮ مهارت خودراهبری در یادگیری داﻧﺶآﻣﻮزان دختر پایه دهم شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 1396-1395در درس زبان انگلیسی" اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل بود. ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در پژوهش30 نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ به دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنا...

متن کامل

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ...

متن کامل

تاثیر قصّه گویی بر یادگیری زبان فرانسه نزد زبان آموز جوان ایرانی

  چکیده:   این تحقیق به بررسی پیشرفت زبانی از طریق قصّه به عنوان یک ابزار آموزشی می پردازد. زبان فرانسه، زبان خارجی است که دانش آموزان ایرانی در طی مراحل آموزشی خاص فرا می گیرند. روش تحقیق در مقاله حاضر، تحقیق توسعه ای و شامل سه مرحله طرح ریزی،اجرا و یاددهی می باشد. این تحقیق که متشکل از بخش های مختلف است بر روی دانش آموزان ایرانی ده الی دوازده ساله آزمایش شده است. مرحله طرح ریزی به اهداف زبانی ...

متن کامل

تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی (ورودی 84-82) رشته های فلسفه و زبان و ادبیات عربی دانشگاههای تهران، الزهرا علامه طباطبایی، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفی برای پاسخ دادن به پرسشنامه راهبردهای ی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 27

صفحات  71- 88

تاریخ انتشار 2018-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023