× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تاثیر آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و شفقت خود کارکنان اداره بهزیستی شهر ورامین

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ارتقاء ویژگی‌های روانشناختی کارکنان اداره بهزیستی با توجه به تنش‌هایی که تجربه می‌کنند اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و شفقت خود کارکنان اداره بهزیستی شهر ورامین بود. روش کار: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های مداخله و کنترل بود. جامعه آماری شامل همه کارکنان اداره بهزیستی شهر ورامین در سال 1395 بودند. از میان آنان 30 بطور در دسترس و داوطلبانه وارد مطالعه شدند و به روش تصادفی با قرعه کشی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش پذیرش و تعهد داشت. هر دو گروه "سیاهه انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال" (Dennis & VanderWal’s Cognitive Flexibility Inventory) و " مقیاس شفقت خود نف" (Neff's Self-Compassion Scale) را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. پایایی برای هر دو ابزار با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده‌ها با نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 19 تحلیل شدند. یافته‌ها: در مرحله پس‌آزمون بین گروه‌های مداخله و کنترل در متغیرهای انعطاف‌پذیری شناختی و شفقت خود تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش پذیرش و تعهد به‌طور معناداری باعث افزایش انعطاف‌پذیری شناختی (001/0 > P، 040/49 = F) و شفقت خود(001/0 > P، 115/53 = F) کارکنان شد. نتیجه گیری: آموزش پذیرش و تعهد باعث افزایش انعطاف‌پذیری شناختی  و شفقت خود در کارکنان اداره بهزیستی شهر ورامین شد. بنابراین، استفاده از این شیوه آموزشی برای بهبود انعطاف‌پذیری شناختی و شفقت خود پیشنهاد می شود.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: بهبود ویژگی‌های روانشناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی با توجه به استرس‌هایی که تجربه می‌کنند اهمیت زیادی دارد که از مهمترین ویژگی‌ها می‌توان به رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی اشاره کرد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی بود. روش کار: پژوهش حاضر نیمه-آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

پژوهش حاضر به پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس سبک های دلبستگی و شفقت به خود در مادران پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. مادران شرکت‌کننده در پژوهش 600  نفر بودند که به روش نمونه گیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب ‌شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس های دلبستگی بزرگسال، شفقت به خود و بهزیستی روان شناختی استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیر...

خود آسیب­رسانی شامل انواع مختلفی از رفتارهایی است که با هدف­های مختلف روان‌شناختی و بین­فردی به شکل­های مستقیم  و غیر مستقیم انجام می­شوند و هرچند ممکن است با یا بدون نیت خودکشی باشند، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی مورد قبول اکثریت نیستند. یکی از مولفه‌های مشترک در خودآسیب‌رسانی‌های مستقیم و غیرمستقیم مهارت‌های تنظیم هیجانی است.  هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بد تنظ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی و خود شناسی زنان متأهل شهر تهران صورت پذیرفت. طرح پژوهش آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ پژوهش،کلیه زنان متأهل شهر تهران بودند که طی سال 1391 برای دریافت خدمات مشاوره خانواده آموزش و پرورش مراجعه کردند.  نمونه (30 نفر) از بین داوطلب های واجد شرایط به طور تصادفی ساده انتخاب شد و با...

Background and purpose: One of the important features of a successful and long-term marriage is marital commitment. Self-compassion could well predict improvements in marital relations. The aim of this study was to examine the relationship between original family health and self-compassion with marital commitment. Materials and methods: A descriptive correlational study was performed in 372 ...