تاثیر افزودن کود نیتروژن و پلی اتیلن گلیکول بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم علوفه و سیلاژ گلرنگ

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر فرآوری کنگر با اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ آن

نسبت بهینه اوره به ملاس برای غنی‏سازی بخش علوفه­ای جیره نشخوارکنندگان، از عوامل تضمین‏کننده عملکرد تولیدی دام محسوب می­شود. این نسبت بسته به نوع و ترکیب شیمیایی بخش علوفه­ای خوراک متغیر است.  از این رو در مطالعه حاضر، اثر غنی‌سازی سیلوی کنگر با اوره و ملاس بر کیفیت سیلاژ آن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش اول در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×3 با پنج تکرار، به بررسی ترکیب شیمیایی و ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی عملکرد، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم برون‌تنی سیلاژ پنج رقم سورگوم علوفه ای در استان گلستان

این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم برون‌تنی سیلاژ پنج رقم سورگوم علوفه‌‌‌‌‌ای شامل: (ایکریست520)،‌‌ ‌(ایکریست625)، (ایکریست623)، (ایکریست632) واسپید فید در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار انجام شده است. عملکرد ماده خشک و پروتئین خام ارقام سورگوم تعیین شد و سپس در سطل‌های پلاستیکی سیلو گردید. عملکرد ماده خشک و پروتئین خام بین ارقام سورگوم سیلو نشده متفاوت بود(P<0.05). رقم ایکریست...

متن کامل

اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش

  This experiment was carried out to investigate the effects of adding Poly-Ethylene-Glycol (PEG) on grape and lime pomaces on methane production by ruminal fermentation, digestion and metabolism energy. Grape and lime pomaces remained from in fruit juices were collected and were transferred to laboratory. The pomaces were dried (by fit ventilation ) and were milled (by sieve 1mm). Chemical com...

متن کامل

بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سیلوکردن و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفربر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجریه‌پذیری شکمبه‌ای مادة خشک گیاه گلرنگ Carthamustinctorius L.)) انجام گرفت. گیاه گلرنگ در آذرماه 1388 کشت گردید و در اواخر خرداد 1389 در مرحلة گلدهی برداشت شد، با استفاده از دستگاه خردکن به قطعات 5-3 سانتی‌متری تبدیل و بخشی از آن در سیلوهای آزمایشی برای مدت 60 روز ذخیره شد. تیمارهای سیلویی آزما...

متن کامل

اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار

سابقه و هدف: استفاده از ضایعات طیور در جیره نشخوارکنندگان منجر به کاهش قابل توجه هزینه خوراک، افزایش سطح پروتئین جیره و حل مشکلات ناشی از انباشتگی آن‌ها می‌شود. به‌طور کلی فضولات طیور حاوی مقدار بالای الیاف و خاکستر می‌باشند. به نظر می‌رسد که آن‌ها نسبت به برخی علوفه‌های با کیفیت، حاوی مقدار بیشتری انرژی، کلسیم، فسفر و نیتروژن باشند. فضولات طیور را می‌توان در تغذیه دام به‌ویژه در مناطقی که با ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 2

صفحات  73- 90

تاریخ انتشار 2013-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023