تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

نویسندگان

  • جبرائیل رزمجو استادیار دانشگاه محقق
  • سیدعلی اصغر فتحی استادیار دانشگاه محقق
  • نازنین مستقیمی دانشجوی سابق ارشد
چکیده مقاله:

بید آرد،Zeller Ephestia kuehniella ، و شب‌پره هندی، (Hubner) Plodia interpunctella ، هر دو از آفات مهم فرآورده‌های انباری در سراسر جهان می‌باشند. Habrobracon hebetor Say برای مهار بیولوژیک لاروهای شب‌پره‌های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده‌ی غلات استفاده می‌شود. در این تحقیق کارایی زنبور H. hebetor در پارازیته کردن لاروهای بید آرد و شب‌پره هندی در تراکم‌های مختلف پارازیتویید (1، 2 و 4 جفت) و لاروهای هر دو میزبان (1، 2، 4، 8 ، 16 و 32) در داخل اطاقک رشد در دمای 1± 25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‌ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی بررسی شد. در رهاسازی یک جفت زنبور پارازیتویید تعداد تخم‌های گذاشته شده به ترتیب در تراکم‌های 1، 2، 4 و 8 لارو هر دو میزبان افزایش یافت ولی، در تراکم‌های 16 و 32 لارو هر دو میزبان کاهش یافت. همچنین، تعداد ماده‌ها و حشرات کامل ظاهر شده به ترتیب در تراکم-های 1، 2، 4 و 8 لارو هر دو میزبان افزایش یافت ولی، در تراکم‌های 16 و 32 لارو هر دو میزبان افزایش معنی‌داری مشاهده نشد. در رهاسازی دو جفت زنبور بیشترین تعداد تخم گذاشته شده در تراکم 16 لارو بید آرد مشاهده گردید. درصورتیکه، تعداد تخم گذاشته شده در تراکم‌های 4، 8، 16 و 32 لارو شب‌پره هندی به طور معنی‌داری بیشتر از سایر تراکم‌های لاروی بود. همچنین، تعداد ماده‌ها و حشرات کامل ظاهر شده زنبور به ترتیب در تراکم‌های 1، 2، 4، 8 و 16 لارو هر دو میزبان به طور معنی‌داری افزایش یافت ولی، در تراکم 32 لارو هر دو میزبان افزایش معنی‌داری مشاهده نشد. در رهاسازی چهار جفت زنبور تعداد تخم گذاشته شده در تراکم‌های 8 و 16 لارو هر دو میزبان به طور معنی‌داری بیشتر از سایر تراکم‌های لاروی بود. همچنین، تعداد ماده‌ها و حشرات کامل ظاهر شده زنبور به ترتیب در تراکم‌های 1، 2، 4، 8 و 16 لارو هر دو میزبان افزایش معنی‌داری یافت ولی، در تراکم 32 لارو هر دو میزبان افزایش معنی‌داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در تراکم یک جفت پارازیتویید تراکم‌ 8 لارو هر دو میزبان و در تراکم‌های دو و چهار جفت زنبور تراکم‌های 16 و 32 لارو هر دو میزبان برای پرورش زنبور H. hebetor مطلوب‌تر می‌باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر تراکم های مختلف لاروهای بید آرد ephestia kuehniella و شب پره هندی plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور habrobracon hebetor

بید آرد،zeller ephestia kuehniella ، و شب پره هندی، (hubner) plodia interpunctella ، هر دو از آفات مهم فرآورده های انباری در سراسر جهان می باشند. habrobracon hebetor say برای مهار بیولوژیک لاروهای شب پره های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده های بسته بندی شده ی غلات استفاده می شود. در این تحقیق کارایی زنبور h. hebetor در پارازیته کردن لاروهای بید آرد و شب پره هندی در تراکم های مختلف پارازیت...

متن کامل

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) به تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Zeller Ephestia kuehniella و شب‌پره هندی Plodia interpunctella) Hubner)

بید آرد، Ephestia kuehniella (Zeller)، و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella (Hubner)، از آفات مهم فرآورده‌های انباری دراغلب کشورهای جهان می‌باشند. در سال‌های اخیر از زنبور (Say) Habrobracon hebetor به عنوان عامل کنترل بیولوژیک لاروهای شب-پره‌های آفت در انبارهای بادام‌زمینی و فرآورده‌های بسته بندی شده غلات استفاده‌ شده است. در تحقیق حاضر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید H. hebetor به تراکم‌های مختل...

متن کامل

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید habrobracon hebetor (say) (hym.: braconidae) به تراکم های مختلف لاروهای بید آرد zeller ephestia kuehniella و شب پره هندی plodia interpunctella) hubner)

بید آرد، ephestia kuehniella (zeller)، و شب پره هندی، plodia interpunctella (hubner)، از آفات مهم فرآورده های انباری دراغلب کشورهای جهان می باشند. در سال های اخیر از زنبور (say) habrobracon hebetor به عنوان عامل کنترل بیولوژیک لاروهای شب-پره های آفت در انبارهای بادام زمینی و فرآورده های بسته بندی شده غلات استفاده شده است. در تحقیق حاضر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید h. hebetor به تراکم های مختلف...

متن کامل

مقایسه سمیت نیمارین® روی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد، (ephestia kuehniella zell. (lep.: pyralidae و شب پره هندی، plodia interpunctella hübner (lep.: pyralidae)

نگرانی در رابطه با حفظ سلامت و مشکلات محیطی مربوط به کاربرد آفت کش های شیمیایی در انبارها موجب تمرکز تحقیقات برای پیدا کردن جایگزینی امن با کارایی بالا برای سموم شیمیایی شده است. در این تحقیق سمیت نیمارین روی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد، ephestia kuehniella و شب پره هندی، plodia interpunctella  مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه غلظت کشنده پنجاه درصد (lc50)، داده­ها با شیوه پروبیت تجزیه و تحل...

متن کامل

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub.

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم‌های بید آرد Anagasta kuehniella و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه‌ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه‌ی بیدآرد و شب‌پره‌ی هندی هر کدام به‌ترتیب در 21، 15، 12، 9، 9، 6 و3 ت...

متن کامل

اثر پرتوماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی plodia) interpunctella) و بیدآرد (ephestia kuehniella)

شب پره هندی plodia interpunctella (hübner) و بیدآرد ephestia kuehniella zeller از آفات مهم انباری با دامنه میزبانی و گسترش جغرافیایی وسیع می باشند. زیست شناسی آزمایشگاهی، پارامترهای جدول زندگی، جدول تولید مثل و رشد جمعیت تخم های یک، دو و سه روزه این دو آفت در دوزهای 5/0، 1، 5/1، 2، 4، 8، 16، 24، 32 و 40 دقیقه پرتو ماوراء بنفش در شرایط طبیعی اتاق در دمای 5±25 درجه سلسیوس و دوره نوری 10 ساعت روشن...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 43  شماره 2

صفحات  243- 250

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023