تاثیر ترکیبات گوگردی بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در یک خاک آهکی

نویسندگان

  • ندا مرادی استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

به­منظور بررسی تأثیر ترکیبات گوگردی بر توزیع شکل‌های معدنی فسفر در یک خاک آهکی، آزمایش خوابانیدن به­صورت طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودن ترکیبات گوگردی)، سولفات آلومینیوم  (Al2(SO4)3)، سولفات آهن (FeSO4)، باکتری تیوباسیلوس + گوگرد  (S+Ti)و اسید سولفوریک (H2SO4) در سطح 2 درصد وزنی بودند. تیمارها به­مدت دو هفته در دمای ثابت 1±25 درجه سانتی­گراد قرار داده­شدند و سپس فسفر قابل­استفاده (Olsen-P) و توزیع شکل­های فسفر به روش عصاره­گیری دنباله­ای تعیین گردیدند. کاربرد ترکیبات گوگردی موجب تغییرات معنی‌دار (p≤0.05) در میزان فسفر قابل استفاده (P-Olsen) و شکل‌های معدنی فسفر (Ca2-P ,Ca8-P ,Al-P ,Fe-P ,Ca10-P) نسبت به شاهد شدند. فسفر قابل­استفاده (P-Olsen) در اصلاح­کننده­های اسید سولفوریک، سولفات ‌آلومینیم و گوگرد+ تیوباسیلوس نسبت به شاهد به ترتیب باعث 240، 70 و 50 درصد افزایش یافت. همچنین این اصلاح­کننده­ها باعث شدند شکل‌های نامحلول فسفر اکتاکلسیم فسفات و آپاتیت بطور معنی­دار کاهش یافته و به شکل‌های محلول‌تر دی‌کلسیم فسفات و فسفر قابل­استفاده تبدیل شوند. اما سولفات‌آهن منجر به کاهش 30 درصدی فسفر قابل­استفاده و افزایش 4 درصدی آپاتیت نسبت به شاهد شد. نتایج مطالعات همبستگی نشان داد که فسفر قابل استفاده همبستگی معنی­دار با دی‌کلسیم‌فسفات، اکتاکلسیم‌فسفات، آپاتیت و فسفر باقیمانده داشت. نتایج این مطالعه نشان­دهنده تأثیر ترکیبات گوگردی بر توزیع فسفر در شکل‌های مختلف بود، بنابراین انتظار می‌رود که منابع گوگردی بر قابلیت استفاده و شیمی فسفر تاثیر داشته باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران: 1- شکلهای فسفر بومی خاک

این تحقیق به منظور بررسی اثر رایزوسفر برنج بر شکلهای فسفر معدنی بومی در خاکهای شالیزاری شمال ایران در گلخانه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با دو تکرار شامل نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی )، و کشت گیاه در دو سطح ( با کشت و بدون کشت برنج ) انجام شد. پس از سه ماه، از گلدانهای "با کشت" و خاک "بدون کشت"، به طور هم‌زمان به روش خاصی نمونه‌برداری...

متن کامل

تاثیر کمپوست قارچ مصرفی و بیوچار باگاس نیشکر بر قابلیت استفاده و جزءبندی فسفر معدنی در یک خاک آهکی

مطالعه انکوباسیون به منظور بررسی اثر کمپوست قارچ مصرفی(SMC) و بیوچار باگاس نیشکر(B) بر فراهمی واجزاء مختلف فسفر معدنی در یک خاک آهکی انجام گرفت. تیمار­ها شامل B1 و B2 (معادل15 و 30 تن در هکتار)، SMC1، SMC2 (معادل20 و 40 تن در هکتار) و شاهد(C) بودند. فسفر قابل جذب و محلول در آب، pH و شکل­های فسفر معدنی شامل دی­کلسیم ­فسفات(Ca2-P)، اکتا­کلسیم فسفات(Ca8-P)، فسفات­ آلومینیم(Al-P)، فسفات آهن(Fe-P)، ...

متن کامل

توزیع اجزای فسفر معدنی در خاک آهکی تیمار شده با کود مرغی و فسفر در زمان‌های مختلف خواباندن

کودهای آلی با تغییر شرایط شیمیایی، فیزیکی و زیستی خاک به طور مؤثری بر توازن عناصر غذایی از جمله فسفر اثر می­گذارند. در این مطالعه تأثیر دو سطح فسفر شامل 100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم از دو منبع کود مرغی و مونوفسفات پتاسیم بر شکل­های فسفر معدنی در یک دوره زمانی 90 روزه (5، 15، 30، 45، 60 و 90 روز) مورد بررسی قرار گرفت. شکل­های فسفر معدنی شامل فسفر قابل استخراج با آب (H2O-P)، فسفر قابل استخراج با...

متن کامل

بررسی اثر باکتری‌های حل کننده فسفات بر توزیع شکل‌های فسفر در یک خاک آهکی

شناخت توزیع شکل­های مختلف فسفر تحت تأثیر ریزجانداران­ در گستره وسیعی از خاک­ها، برای درک بهتر از ظرفیت آن‌ها در حفظ و تأمین فسفر برای گیاهان ضروری است. برای بررسی نقش باکتری­های حل­کننده فسفات در توزیع شکل­های فسفر خاک، یک نمونه خاک زراعی سطحی (صفر تا 30 سانتی­متر)  با بافت لوم، متعلق به زیر­گروه Typic clacixerpts در استان آذربایجان غربی انتخاب شد. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصاد...

متن کامل

توزیع اجزای فسفر معدنی در خاک آهکی تیمار شده با کود مرغی و فسفر در زمان های مختلف خواباندن

کودهای آلی با تغییر شرایط شیمیایی، فیزیکی و زیستی خاک به طور مؤثری بر توازن عناصر غذایی از جمله فسفر اثر می­گذارند. در این مطالعه تأثیر دو سطح فسفر شامل 100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم از دو منبع کود مرغی و مونوفسفات پتاسیم بر شکل­های فسفر معدنی در یک دوره زمانی 90 روزه (5، 15، 30، 45، 60 و 90 روز) مورد بررسی قرار گرفت. شکل­های فسفر معدنی شامل فسفر قابل استخراج با آب (h2o-p)، فسفر قابل استخراج با...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 3

صفحات  55- 67

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023