تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنی پروتئین متصل به رتینول 4 و پروتئین کیناز فعال‌شده با AMP در عضله اسکلتی رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو

نویسندگان

چکیده

هدف: تاثیرات مثبت تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر تقویت مسیرهای متابولیسم بافت عضلانی سالم به اثبات رسیده است. از جمله هدف­های دیابت تخریب متابولیسم گلوکز و چربی عضله می­باشد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین تناوبی شدید بر تعدیل بیان ژنی پروتئین متصل به رتینول 4 (RBP4) و پروتئین کیناز فعال‌شده با AMP  (AMPK) در عضله نعلی رت­ها می باشد. روش­ها: 60 رت نر ویستار (سن: 8 هفته، وزن20±250گرم) به طور تصادفی در 5 گروه (n=12): پایه ، کنترل سالم، دیابت، تمرین HIIT، گروه دیابت و تمرین تقسیم شدند. قبل از شروع برنامه تمرینی، تمامی گروه ها به غیر از گروه های پایه و کنترل سالم و تمرین به وسیله تزریق نیکوتین آمید-استربتوزیتوسین ((STZ با تزریق صفاقی دیابتی شدند. رت­های گروه های تمرینی به مدت 8 هفته، 5 روز در هفته با شدت 80 تا 85 درصد حداکثر سرعت به تمرینات HIIT پرداختند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، پس از بیهوشی رت­ها با محلول زایلازین و کتامین عضله نعلی خارج و mRNA RBP4 و mRNA AMPK سنجیده شد. داده ها با آزمون ANOVA و تست تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند(P<0.05). یافته ها: القای دیابت سبب افزایش معنی دار در mRNA RBP4 شد. در حالی که کاهش این ژن در گروه دیابت و تمرین نسبت به گروه دیابت معنی دار بود (p=0.003). انجام تمرین ورزشی HIIT به صورت قابل توجهی میزان mRNA AMPK را نسبت به گروه دیابت و کنترل سالم افزایش داد (p=001). همچنین افزایش این ژن در گروه دیابت و تمرین نسبت به گروه دیابت معنی­دار بود (p=0.002) نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از تمرین HIIT قادر به مقابله با اثرات تخریبی دیابت با افزایش فاکتور کلیدی متابولیسم سلول عضلانی AMPK (تحریک افزایش انتقال GLUT) و کاهش RBP می­باشد که می­تواند در بهبود مقاومت به انسولین سلول عضلانی موثر باشد. واژه های کلیدی: تمرین تناوبی شدید ، پروتئین متصل به رتینول 4 (RBP4) ، پروتئین کیناز فعال‌شده با AMP  (AMPK)، دیابت  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

هدف: پروتئین متصل شونده به رتینول -4 (RBP-4) به عنوان آدیپوکاین مترشحه از بافت چربی نقش مهمی در مقاومت انسولینی و اختلالات متابولیکی ایفا می‌کند. با وجود نقش مفید تمرین هوازی بر بهبود اختلالات متابولیکی، تأثیر تمرین هوازی بر RBP-4 و ارتباط آن با فاکتورهای متابولیکی در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک مشخص نیست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح RBP-4 سرمی و شاخ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سه برنامة تمرین ترکیبی هوازی ـ مقاومتی با شدت‌های مختلف بر سطوح آدیپونکتین، پروتئین متصل به رتینول چهار و نیم‌رخ لیپیدی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت. بدین‌منظور، 43 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو به‌صورت تصادفی درچهار گروه (سه گروه تمرین ترکیبی یک (سن0/3±9/47، وزن1/1±9/77 و شاخص تودة بدنی 5/3±3/26)؛ دو (سن 3/6±8/45، وزن 7/6±8/80 و شاخص تودة بدنی 8/1±9/26)...

هدف: هدف از مطالعه ‌حاضر بررسی مقادیر بافتی TGF-β1 در عضله دوقلو متعاقب تمرین‌تناوبی شدید و ارتباط آن با اکسیداسیون ‌تری‌گلیسرید درون عضلانی بود. روش‌شناسی: تعداد 40 سر رت نر از ‌نژاد ویستار (در سن 8 هفتگی) به صورت‌تصادفی به دو‌گروه‌کنترل (8n=) و تمرینی (32=n) تقسیم شدند. گروه تمرینی، یک جلسه تمرین‌تناوبی شدید شامل 10 مرحله دو دقیقه ای با شدت معادل 90 درصد سرعت حداکثرشان و با فاصله استراحت‌ ...

هدف: پروتئین متصل شونده به رتینول -4 (rbp-4) به عنوان آدیپوکاین مترشحه از بافت چربی نقش مهمی در مقاومت انسولینی و اختلالات متابولیکی ایفا می کند. با وجود نقش مفید تمرین هوازی بر بهبود اختلالات متابولیکی، تأثیر تمرین هوازی بر rbp-4 و ارتباط آن با فاکتورهای متابولیکی در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک مشخص نیست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح rbp-4 سرمی و شاخ...

زمینه و هدف: رتینول متصل به پروتئین 4 (rbp4) به عنوان یک آدیپوکاین در تنظیم عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز شرکت دارد. افزایش سطح سرمی رتینول متصل به پروتئین 4 موجب بروز اختلال در تحمل گلوکز و نیز مقاومت به انسولین می گردد. تمرینات ورزشی سبب بهبود حساسیت پذیری به انسولین می شود. اما هنوز تاثیر تمرین قدرتی بر رتینول متصل به پروتئین 4 در بیماران دیابتی و مقایسه آن با تمرین استقامتی مشخص نشده است...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود