تاثیر راهکارهای مدیریت درمان بر کاهش سمیت و عوارض داروهای شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان پستان

نویسندگان

  • احمد کیا دلیری, علی اضغر
  • باستانی, پیوند
  • حاتم, ناهید
  • صادقی فر, جمیل
چکیده مقاله:

مقدمه: تاثیرات اختصاصی ناشی از داروهای مورد استفاده در رژیم های شیمی درمانی و عوارض نــــاشی از آن می توانند به نحو قابل توجهی بر زندگی بیماران سرطانی و ترجیحات آن ها نسبت به قبول یا رد این درمان ها موثر باشد. بدیهی است که اعتقاد بیمار به موثر بودن فرایند درمان و میزان پذیرش آن توسط بیمار می تواند به تسهیل فرایند بهبود کمک زیادی بنماید؛ بنا بر این، در این مطالعه به بررسی تاثیر عوارض جانبی ناشی از استفاده از دو دسته رژیم دارویی تحت عنوان دوستاکسل، آدریامایسین، سایکلوفسفاماید(TAC) و آدریامایسین، سایکلوفسفاماید، 5 فلورویوراسیل(FAC) در بیماران تحت درمان با این دو روش پرداخته و راهکارهایی برای مدیریت درمان جهت کاهش عوارض آن ها ارائه شده است. مواد و روش ها: این مطالعه روی یک هم گروه 100 نفره از بیماران مبتلا به سرطان پستان با تست زیر بغل مثبت که تحت درمان با یکی از دو پروتکل TAC یا FAC به عنوان درمان کمکی بوده اند، به صورت دوسوکور انجام شده است. داده های مربوط به عوارض درمان با استفاده از چک لیست و به صورت مصاحبه با بیماران و مطالعه پرونده پزشکی آن ها در پایان دوره شیمی درمانی جمع آوری شده و با استفاده از آزمون آماری Independent t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که در عمده زمینه ها از جمله یائسگی،کم خونی، تب ناشی از کاهش گلبول های سفید خون، عوارض پوستی مثل تغییر رنگ ناخن ها، عوارض عصبی مثل تشنج، بی حسی دست و پا و ادم(ورم) پا، عوارض جانبی در بیماران استفاده کننده از رژیم TAC به طور معنی داری از رژیم FAC بیشتر بوده است. بحث و نتیجه گیری: استفاده از راهکارهای مدیریت درمان از جمله تاکید بیشتر بر آموزش بیماران و ارتقای آگاهی های آن ها قبل از شروع دوره درمانی، تشکیل جلسات مشاوره با کارشناسان و روان پزشکان به صورت اجباری برای این بیماران و تشکیل گروه های حمایتی توسط بیماران سرطانی روبه بهبود و نیز تاکید بر درمان های معنوی جهت رویارویی بهتر و هوشمندانه تر بیماران با عوارض رژیم های شیمی درمانی و پذیرش روش درمانی، کمک قابل توجهی خواهد کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر راهکارهای مدیریت درمان بر کاهش سمیت و عوارض داروهای شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان پستان

مقدمه: تاثیرات اختصاصی ناشی از داروهای مورد استفاده در رژیم های شیمی درمانی و عوارض نــــاشی از آن می توانند به نحو قابل توجهی بر زندگی بیماران سرطانی و ترجیحات آن ها نسبت به قبول یا رد این درمان ها موثر باشد. بدیهی است که اعتقاد بیمار به موثر بودن فرایند درمان و میزان پذیرش آن توسط بیمار می تواند به تسهیل فرایند بهبود کمک زیادی بنماید؛ بنا بر این، در این مطالعه به بررسی تاثیر عوارض جانبی ناشی ...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی مبتلایان سرطان پستان تحت شیمی درمانی

  بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی مبتلایان سرطان پستان تحت شیمی درمانی     رحیم بقایی [1] *، معصومه شریفی [2] ، یوسف محمدپور [3] ، ناصر شیخی [4]     تاریخ دریافت 18/04/1392 تاریخ پذیرش 23/06/1392   چکیده   پیش زمینه و هدف: امروزه شاهد افزایش بازماندگان سرطان پستان به دلیل تشخیص زودرس و برنامه‌های غربالگری هستیم؛ بنابراین اندازه‌گیری کیفیت زندگی زنان مبتلا به...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان

زمینه و هدف: اضطراب، افسردگی، تهوع و استفراغ شایع­ترین عوارض ناشی از شیمی­درمانی می­باشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ درمانی بر این عوارض ناشی از شیمی درمانی می­باشد.  روش بررسی: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که تعداد 34 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی­درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از ابتلا بیماران به درجاتی از افسردگی و اضطراب و ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای اثربخشی و عوارض پروپولیس و شیمی درمانی و شیمی درمانی به تنهایی در درمان نئوادجوانت سرطان تخمدان

مقدمه: سرطان تخمدان، شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی در زنان می باشد که اغلب هنگام تشخیص، در مرحله پیشرفته است. شیمی درمانی نئوادجوانت در موارد پیشرفته استفاده می شود، اما با عوارض مختلفی همراه است. پروپولیس ماده ای است که توسط زنبور عسل ساخته می شود. مطالعات اخیر اثر درمانی کمکی آن همراه با شیمی درمانی و کاهش عوارض و توکسیسیته شیمی درمانی را نشان می دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی و عوارض...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 1

صفحات  42- 50

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023