تاثیر روش‌های مختلف کوددهی بر درصد پروتئین، فسفر و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

نویسندگان

  • حیدری, سعید
  • دارایی مفرد, علیرضا
  • عزیزی, خسرو
چکیده مقاله:

Reduction of chemical fertilizer consumption in the production of agricultural products, using bio-fertilizers as a suitable substitution or complementary for chemical fertilizers has privileges from ecology and economical aspects. The advantages of applying of bio-fertilizer are providing plant with different nutrients in accordance to the natural ability of plant, enhancing and improving soil biodiversity, resistance to plant diseases, developing biological activities, conservation and supporting the non- renewable natural resources such as ground water and soil. In this study, the effect of different fertilizing methods on protein percentage and phosphorus and grain yield of lentil (Lens culinaris Cv. Gachsaran) were evaluated in the research field of College of Agriculture, Lorestan University, Iran in 2009. The experiment was conducted on basis of a randomized completely block design with three replications. Treatments included three levels of chemical fertilizer of super phosphate triple [50 (C1), 100 (C2), 150 (C3) kg/ha-1], three levels of phosphatic biofertilizer Barvar-2 [25 (B1), 50 (B2), 75(B3) g/ha-1], six levels of integrated fertilizer [I1= (C1+ B1), I2= (C1+B2), I3= (C1+B3), I4= (C2+B1), I5= (C2+B2), I6= (C2+B3)] and control treatment (C0B0) Results showed that the effect of various treatments on grain yield was significant (P<0.01), and the maximum (I3) and minimum (control) corresponding values were equal to 442.6 and 279.1 kg/ha-1, respectively. The effects of different treatments on the percentage of seed phosphorus were significant (P<0.05), and the maximum (I5) and minimum (control) corresponding values were equal to 0.39% and 0.26%, respectively. The percentage of seed crude protein in the lentil was not significantly affected. The results showed that use of integrated fertilizing method increased grain yield and the percentage of grain phosphorus, on the other hand this method decreased application rate of chemical fertilizer of super phosphate triple, so integrated fertilizing method could be means to achieve the goals of sustainable agriculture.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر روش های مختلف کوددهی بر درصد پروتئین، فسفر و عملکرد دانه عدس (lens culinaris medic.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

کاهش مصرف کودهای شیمیایی در تولید محصولات زراعی با استفاده از کودهای بیولوژیک به عنوان جایگزین یا مکمل کودهای شیمیایی پر مصرف از جنبه های اکولوژیک و اقتصادی مزیت هایی را به دنبال دارد. تامین عناصر غذایی به صورت کاملاّ متناسب با تغذیه طبیعی گیاهان، کمک به تنوع زیستی، مقاومت به بیماری های گیاهی، تشدید فعالیت های حیاتی و حفظ و حمایت از سرمایه های غیر قابل تجدید ملی از جمله آب و خاک از مزایای استفاد...

متن کامل

بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد کود سولفات منیزیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (.Lens culinaris Med) در شرایط اقلیمی خرم آباد

An experiment was conducted to study the effect of different methods of magnesium sulfate application and cultivar on yield and yield components of lentil (Lens culinaris Med.) under Khorramabad climatic condition. This experiment was a factorial based on a randomized complete block design with three replications performed at the Agricultural Collage of Lorestan University in 2008. Different me...

متن کامل

مطالعه تأثیر روش های مختلف کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد

به منظور مطالعه تأثیر روش های مختلف کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس رقم گچساران، آزمایشی در سال زراعی 88-87 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با کاربرد تیمار شیمیایی در سطوح مختلف کود سوپر فسفات تریپل (50,c1=100,c2= 150c3= کیلوگرم در هکتار) و تیمار بیولوژیکی درسه سطح کود زیستی فسفر بارور2 (25=b1، 50=b2، 75 b3= گرم در هکتار) و تیمار تلفیقی شامل i1= (c1+ b1), i2= (c1+b2), i3= (c1+b...

متن کامل

بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد کود سولفات منیزیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (.lens culinaris med) در شرایط اقلیمی خرم آباد

به منظور بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد سولفات منیزیم و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی 87-1386 به اجرا درآمد. در این طرح عامل اول تیمار شاهد و پنج روش کاربرد کود (خاک پاش، محلول پاشی، آغشته نمودن بذر به کود، کاربرد توأم خاک پاش و محلول پاشی و رو...

متن کامل

تاثیر کودهای زیستی (مایکوریزایی و باکتریایی) و مواد سوپر جاذب (استاکوزورب) بر عملکرد کمی، کیفی و خصوصیات رشد عدس(lens culinaris) در شرایط اقلیمی خرم آباد

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی مایکوریزایی و باکتریایی و همچنین کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم عدس، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در زمینی به مساحت 700 متر مربع، واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در شهرستان خرم‏آباد با ارتفاع 1125 متر، متوسط بلند مدت بارندگی 440 میلی‏متر، دمای سالیانه 19/17 درجه سانتی‏گراد و دارای اقلیم نیم...

بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد سولفات منیزیم بر میزان منیزیم و پروتئین کل دانه و شاخص های رشد عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد

 به منظور بررسی تأثیر روش های مختلف کاربرد سولفات منیزیم و رقم بر میزان منیزیم و پروتئین کل دانه و شاخص های رشد عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی 87-1386 به اجرا درآمد. در این طرح عامل اول تیمار شاهد و پنج روش کاربرد کود (خاک کاربرد، محلول پاشی، آغشته نمودن بذر به کود، کاربرد تو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 6

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2012-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023