احمدی‌فرد, مریم

[ 1 ] - تاثیر روش‌های مختلف کوددهی بر درصد پروتئین، فسفر و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

Reduction of chemical fertilizer consumption in the production of agricultural products, using bio-fertilizers as a suitable substitution or complementary for chemical fertilizers has privileges from ecology and economical aspects. The advantages of applying of bio-fertilizer are providing plant with different nutrients in accordance to the natural ability of plant, enhancing and improving soil...

[ 2 ] - مطالعه تأثیر روش‌های مختلف کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط اقلیمی‌خرم‌آباد

The effects of fertilization methods on seed yield and yield components of lentil (lens culinaris cv. Gachsaran) were evaluated in the research field of College of Agriculture of Lorestan University during 2009. The experiment was conducted on the basis of a randomized complete block design with three replications. Treatments included three levels of chemical fertilizer, triple super phosphate ...

نویسندگان همکار