مطالعه تأثیر روش‌های مختلف کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط اقلیمی‌خرم‌آباد

نویسندگان

  • اسماعیلی, احمد
  • حیدری, سعید
  • دارایی‌مفرد, علیرضا
  • عزیزی, خسرو
چکیده مقاله:

The effects of fertilization methods on seed yield and yield components of lentil (lens culinaris cv. Gachsaran) were evaluated in the research field of College of Agriculture of Lorestan University during 2009. The experiment was conducted on the basis of a randomized complete block design with three replications. Treatments included three levels of chemical fertilizer, triple super phosphate [50 (C1), 100 (C2), 150 (C3) kg.ha-1], three levels of phosphatic biofertilizer Barvar-2 [25 (B1), 50 (B2), 75(B3) g.ha-1], six levels of integrated fertilizer [I1= (C1+ B1), I2= (C1+B2), I3= (C1+B3), I4= (C2+B1), I5= (C2+B2), I6= (C2+B3)] and control treatment (C0B0). The effect of various treatments on grain yield was significant at P=0.01, and maximum (I3) and minimum (control) corresponding values were 442/6 and 279/1 kg.ha-1, respectively. Plant dry matter was also significantly affected by different treatments at P= 0.01, as the maximum and minimum values were related to treatment I3 and control, respectively. The effects of different treatments on the number of branch per plant, the number of pods per plant and harvest index were significant at P= 0.01. The results of this study showed that the integrated treatment (I3) had positive effect on all agronomical traits of lentil. So application of 75g/ha phosphatic biofertilizer Barvar-2 + 50kg/ha chemical fertilizer super phosphate triple produced the highest seed yield of lentil under the region conditions.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تأثیر روش های مختلف کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد

به منظور مطالعه تأثیر روش های مختلف کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس رقم گچساران، آزمایشی در سال زراعی 88-87 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با کاربرد تیمار شیمیایی در سطوح مختلف کود سوپر فسفات تریپل (50,c1=100,c2= 150c3= کیلوگرم در هکتار) و تیمار بیولوژیکی درسه سطح کود زیستی فسفر بارور2 (25=b1، 50=b2، 75 b3= گرم در هکتار) و تیمار تلفیقی شامل i1= (c1+ b1), i2= (c1+b2), i3= (c1+b...

متن کامل

تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط تنش خشکی آخر فصل

To study the effect of seed priming on seedling emergence characteristics of lentil and evaluate its interaction with drought stress at flowering stage, an experiment was carried out as split plot in a randomized complete block design with three replications at research station of Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. The main factor consisted drought stress with two levels (conventional irrig...

متن کامل

بررسی تأثیر زمان و سطوح مختلف کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس

به‌منظور ارزیابی عکس‌العمل عدس به زمان و میزان مصرف کود روی، آزمایشی در فصل زراعی 1388–1387 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 10 ترکیب تیماری متشکل از زمان مصرف کود (دو سطح مصرف کود حاوی روی در قبل از گلدهی و مصرف آن در زمان شروع تشکیل غلاف) و سطوح کودی (پنج سطح میزان مصرف کود شامل عدم مصرف روی، مصرف 5/0، 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار محلول روی 15 درصد) با 4 تکرار در مزرعه آموزشی ...

متن کامل

تاثیر روش‌های مختلف کوددهی بر درصد پروتئین، فسفر و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

Reduction of chemical fertilizer consumption in the production of agricultural products, using bio-fertilizers as a suitable substitution or complementary for chemical fertilizers has privileges from ecology and economical aspects. The advantages of applying of bio-fertilizer are providing plant with different nutrients in accordance to the natural ability of plant, enhancing and improving soil...

متن کامل

تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

این طرح برای تعیین همبستگی ژنتیکی بین تعدادی از صفات در 15 ژنوتیپ عدس با عملکرد دانه در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 82-1381 در ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان اجرا شد. در طول فصل رشد و بعد از برداشت از صفات تعداد روز تا جوانه زدن، تعداد روز تا 50 درصد گل دهی، تعداد روز تا رسیدن، تعداد انشعابات اولیه و ثانویه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در یک بوته، وزن کل دانه ها در یک بوته، ...

متن کامل

تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط تنش خشکی آخر فصل

به منظور بررسی تأثیر پرایم کردن بذر بر ویژگی های سبز شدن و ارزیابی برهمکنش آن با تنش خشکی در مرحله گل دهی در گیاه عدس، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینای همدان به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل تنش خشکی (آبیاری منظم و قطع آبیاری در مرحله گل دهی) و فاکتور فرعی شامل پرایمینگ بذر (محلول سولفات روی، محلول اوره، آب خالص و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  1- 14

تاریخ انتشار 2011-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023