تاثیر غلظت های مختلف بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر باززایی سوخک در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) با استفاده از ریزفلس های سوخک

نویسندگان

  • احمد خلیقی
  • امیر موسوی
  • روح انگیز نادری
چکیده مقاله:

این بررسی به منظور ارزیابی قابلیت باززایی سوخک از ریزفلس های سوخک در شرایط درون شیشه ای و تاثیر تنظیم کننده های رشد بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) در باززایی سوخک سوسن چلچراغ اجرا شد. تنظیم کننده های رشد BA و NAA به غلظت صفر، 0.01 و 0.1 میلی گرم در لیتر در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) جامد اضافه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل 3´3 اجرا شد. نتایج نشان داد که ریزفلس ها به ویژه در غلظت های مناسب تنظیم کننده های رشد به خوبی قابلیت باززایی سوخک را دارند. بیشترین تعداد سوخک و ریشه در غلظت 0.01 میلی گرم در لیتر BA و 0.1 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. با افزایش غلظت تنظیم کننده های رشد، برخی از سوخک های باززایی شده در شرایط درون شیشه ای مستقیما تولید برگ کردند و این مشخصه منفی برای سوخک های باززایی شده در شرایط درون شیشه ای مستقیما تولید برگ کردند و این مشخصه منفی برای سوخک های باززایی شده سوسن چلچراغ است. بررسی نشان داد که برای باززایی سوسن چلچراغ می توان از ریزفلس های سوخک استفاده کرد. با توجه به کمبود ماده گیاهی و پراکنش کم این گیاه بومی ایران در زیستگاه های طبیعی، نتایج این بررسی می تواند کاربرد ویژه ای برای ازدیاد این گیاه نادر داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر امواج فراصوت و تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل‌آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی درون‌ شیشه‌ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss)

سوسن چلچراغ از گونه‌های خودروی جنس سوسن است که در بخش‌های شمالی ایران می‌روید. این گونه به‌عنوان یک گل جدید، دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی، جهت عرضه در بازار جهانی می‌باشد. استفاده از روش‌های کشت بافت می‌تواند امکان تولید گیاه را در سطح وسیع از تعداد کم نمونه میسر ‌سازد. کاربرد فراصوت به‌عنوان یک محرک فیزیکی به همراه تنظیم‌کننده‌‌های رشد به‌عنوان محرک شیمیایی می‌تواند در تکثیر این گ...

متن کامل

ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii (Baker) Boiss.) با استفاده از ویژگی‏های مورفولوژیکی و روش‌ های آماری چند‌متغیره

گیاه سوسن (Lilium spp.) متعلق به خانوادة لاله (Liliaceae) است و به دلیل دارا‌بودن گل‌های درشت و جذاب در ردیف یکی از سه گیاه پیازی عمدة صنعت گلکاری قرار دارد. گونة سوسن چلچراغ (L. ledebourii (Baker) Boiss.) که تنها در منطقۀ لنکران جمهوری آذربایجان و نواحی بسیار محدودی از ایران مثل داماش، کلاردشت، اسالم، کجور، درفک و اردبیل پراکنش دارد، نادرترین گونة گیاه سوسن به‌شمار می‏رود. منطقه کجور برای اولی...

متن کامل

اثر دما، بستر ازدیاد و موقعیت فلس بر باززایی سوخک در سوسن چلچلراغ (.Lilium ledebouri Boiss) با شیوه فلس برداری

ایران یکی از مهم ترین مناطق پراکنش سوسن چلچراغ (Lilium ledebouri) در جهان است. در فرآیند شناسایی، ارزیابی و سرانجام تجارتی کردن ذخایر توارثی، پتانسیل ازدیاد یک گیاه جدید یکی از عوامل مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. به منظور بررسی تاثیر موقعیت فلس، دما و بسترهای ازدیاد مختلف بر شاخص های سوخک های باززایی شده از طریق فلس بردای و همچنین اثر سرما در شکستن خواب سوخک ها، آزمایش های جداگانه ای ا...

متن کامل

تاثیر نوع سوسن، تنظیم کننده های رشد و محل تهیه ریزنمونه بر ریزافزایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) و دورگ آسیایی(L. د Gironde)

سوسن چلچراغ از گونه‎های جذاب و خودروی جنس سوسن است که در ناحیه داماش از منطقه عمارلو در استان گیلان می‎روید. از حیث بازار پسندی، دورگ‎های آسیایی سوسن حائز اهمیت هستند و از گونه‎های مختلف آسیایی حاصل شده‎اند. به منظور تولید انبوه سوخک عاری از بیماری در مدت زمان کوتاه از طریق کشت بافت، آزمایش‎ها در طرح فاکتوریل در پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. ریزنمونه‎های فلس از دو سطح نیمه بالایی و پا...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید و موقعیت فلس بر تکثیر سوسن چلچراغ

سوسن چلچراغ با نام علمیLilium ledebourii (Boiss) یکی از گونه های نادر و خودرو جنس سوسن است که در بخشهای شمالی ایران می روید. این گونه دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی بعنوان یک گل جد ید می باشد که بشدت در خطر انقراض قرار دارد . به منظور معرفی و اهلی کردن گیاهان بومی خودرو اولین قدم، بررسی روشهای مناسب تکثیر م ی باشد. لذا از تکنیک فل س برداری با تنظیم کن نده های رشد استفاده گردید. ف...

متن کامل

بهبود اندام‌زایی شاخساره نابه‌جا و تشکیل پینه از ریزنمونه‌های برگ اطلسی دورگه (.Petunia hybrida L) با استفاده از بنزیل آدنین (BA) و نفتالن استیک اسید (NAA)

Petunia (Petunia hybrida) is an ornamental plant species of high economic potential. One of the appropriate methods for propagation and breeding of petunia is tissue culture. This experiment was conducted to investigate the effects of different concentrations of benzyl adenine (BA) either alone or in combination with different concentrations of naphthalene acetic acid (NAA) on the regeneration ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 2

صفحات  321- 332

تاریخ انتشار 2008-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023