محمدنقی پاداشت دهکایی

[ 1 ] - تاثیر بسترهای کشت مختلف در رشد گیاه گلدانی دراسنا (.Dracaena marginata Ait) و پافیلی (.Beaucarnea recurvata Lem)

دراسنا یا درخت اژدهای ماداگاسکار (Dracaena marginata Ait.) و پافیلی یا لیندا (Beaucarnea recurvata Lem.) از گیاهان مهم گلدانی برگ زینتی در ایران و جهان هستند. بسترهای مناسب مهم ترین نهاده برای پرورش گیاهان گلدانی است. به منظور کاربرد ضایعات کشاورزی یا صنعتی و ارزیابی تاثیر آن بر رشد گیاه گلدانی دراسنا و پافیلی آزمایشی با 11 تیمار در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که بسترهای حاوی 50 درصد پوس...

[ 2 ] - تاثیر غلظت های مختلف بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر باززایی سوخک در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) با استفاده از ریزفلس های سوخک

این بررسی به منظور ارزیابی قابلیت باززایی سوخک از ریزفلس های سوخک در شرایط درون شیشه ای و تاثیر تنظیم کننده های رشد بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) در باززایی سوخک سوسن چلچراغ اجرا شد. تنظیم کننده های رشد BA و NAA به غلظت صفر، 0.01 و 0.1 میلی گرم در لیتر در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) جامد اضافه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل 3´3 اجرا شد. نتایج نشان داد که ریزفلس ها به ویژه در غلظت ه...

نویسندگان همکار