تاثیر پودر سه نوع ادویه غذایی روی مرگ‌ومیر و تولید نتاج حشرات‌کامل سوسک کشیش (Col., Bostrichidae) Rhyzopertha dominica (F.)

نویسندگان

  • شبنم عاشوری حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
  • نورالدین شایسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر کشندگی پودر سه فرآورده گیاهی که به ­عنوان ادویه غذایی برای انسان محسوب می­ گردند، شامل دارچین (Cinnamomum aromaticum Ness.)، زردچوبه (.Curcuma longa L) و فلفل قرمز (.Capsicum annuum L) روی حشرات بالغ سوسک کشیش ارزیابی شد. آزمایشات در نسبت­ های 0، 5/0، 85/0، 5/1، 3 و 5 درصد وزنی در 4 تکرار، تحت دمای 1±28 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±70 درصد صورت گرفت. در هر تیمار 20 عدد حشره کامل (1-4 روزه) قرار داده شد. مرگ ­ومیر در فواصل زمانی 1، 3، 5، 7 و 14روز پس از شروع آزمایش ثبت گردید. پس از 14 روز همه حشرات زنده از تکرارها حذف و نمونه ­ها در شرایط مشابه برای برآورد نتاج به مدت 36 روز دیگر نگه­داری شدند. نتایج نشان داد که هر سه ماده در مقایسه با شاهد اثرات کشندگی مطلوبی روی حشرات بالغ داشته ­اند. سمیت این مواد با افزایش غلظت و زمان قرار گرفتن در معرض ترکیبات گیاهی، افزایش یافت. بیشترین میزان مرگ ­ومیر به ترتیب در بیشترین غلظت و بیشترین مدت زمان قرارگیری در معرض زردچوبه، فلفل قرمز و دارچین ثبت گردید. مقادیر LD50 پس از 14 روز از شروع آزمایش به ­ترتیب برای زردچوبه 49/1، فلفل قرمز 10/2 و دارچین 3 درصد وزنی محاسبه شد. هر سه ماده در بیشترین غلظت سبب کاهش قابل توجهی در تولید نتاج نسل اول (F1)  شدند، به ­طوری­ که پودر دارچین در غلظت 5 درصد وزنی به­ طور کامل (100%) از تولید نتاج ممانعت کرده است. این تحقیق بیان­گر این است که هر سه ماده می­ توانند در حفاظت غلات انباری از حمله سوسک کشیش موثر باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Acetylcholinesterase Inhibition in Organophosphate-Resistant Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae)

RESUMO Populações de Rhyzopertha dominica (F.) resistente e susceptível a inseticidas fosforados foram investigadas para verificar a ocorrência de acetilcolinesterase alterada. Malaoxon, a diferentes concentrações, foi utilizado como inibidor em ensaios colorimétricos "in vitro". Populações resistentes provenientes dos municípios de Patrocínio (Minas Gerais, Brasil) e Riley (Kansas, E.U.A.) apr...

متن کامل

بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار

سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica F .یکی از آفات انباری مهم در استان گلستان است. یکی از ایمن­ترین روش­ های کاهش خسارت آفات انباری، استفاده از ارقام مقاوم است. در این آزمایش مقاومت هشت رقم و لاین گندم: کوهدشت، زاگرس، مروارید، دریا، پاستور، لاین 17، لاین A و19-80-N، بر تعداد حشرات زنده، مرده و نرخ رشد جمعیت سوسک کشیش مورد بررسی قرار گرفت. مقدار 100 گرم گندم در ظرف شیشه­ ای کوچک ریخته و تعداد 10عدد ...

متن کامل

Walking stability of Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Bostrichidae).

Results obtained in studies can contribute to the advancement of science and innovative methods and techniques for developing practical activities. Reporting conditions that may restrict the implementation of research is critical to ensure the optimal development of further technical studies. The objective of this study was to assess the walking stability of R. dominica on a flat and smooth sur...

متن کامل

Dispersal of Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) in different habitats.

The lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae), a serious pest of stored cereal grains, is widely distributed and has been collected in different habitats in North America, such as those from agricultural and nonagricultural settings. Our objective was to study the dispersal distances and direction of dispersal by R. dominica after external marking using fluorescen...

متن کامل

Evaluation of Physical Losses of Three Wheat Varieties Caused by Rhyzopertha Dominica (f.) (coleoptera: Bostrichidae)

Rhyzopertha dominica (F) is primary pest of stored cereals especially wheat under tropical conditions. The extent of physical damages caused by R. dominica to three common Pakistani wheat varieties was studied. The varieties involved were Sehar -2006, Inqalab-91 and Shafaq. There was recorded significant production of frass material and weight loss in all tested varieties after pest infestation...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  31- 38

تاریخ انتشار 2010-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023