تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

نویسنده

چکیده

چکیدهمتن حاضر ترجمه ای است از مقاله «تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات» نوشته کلمنسی مونتله. او که مدرس ارشد ریاضیات در گروه ریاضی وآمار دانشگاه کانتربری در نیوزلند است، در این مقاله به نقد و تحلیل کتاب تاج طاووس نوشته جورج گورگس جوزف می پردازد. مونتله تاج طاووس را از این حیث حائز اهمیت و دارای شهرت فراگیر می داند که شرحی قابل دسترس از فرهنگ ریاضی مردم غیر اروپایی ارائه کرده است. به اعتقاد او، این کتاب آمیزه ای از ابعد جالب فعالیت های ریاضی در برخی از فرهنگ های پیشین است که با زبانی آسان و مبتنی بر علوم انسانی، اساس و عصاره این دانش را، به طور خلاصه، در دسترس دانشجویان و مدرسان ریاضی قرار می دهد. مونتله معتقد است علیرغم اینکه جوزف در سرتاسر کتاب خود رویکرد اروپا محوری را نکوهش می کند اما گاهی نحوه نگارش او در راستای تایید و تداوم این هژمونی است و در این زمینه نمونه هایی ذکر می کند. او همچنین در مورد ابهامات موجود در کتاب از جمله مقوله تعیین تاریخ و نیز کتاب شناسی جوزف به تفصیل سخن می گوید. در مجموع مونتله تاج طاووس را کتابی مهم و موثر می داند؛ چرا که تاریخ ریاضیات را به مخاطبان روز می شناساند و فرهنگ های پژوهش پیشین ریاضی را به آنان نشان می دهد.واژه های کلیدی: فرهنگ پژوهش، اروپا محوری، هژمونی، جورج گورگس جوزف.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

طی 50 سال گذشته نظریه ای غنی درباره جبرهای تعویض ناپذیر عملگرها ارائه شده است. هنگامی که جنبه های مختلف این نظریه به حالت تعویض پذیر محدود می شوند، برحسب مورد، به توپولوژی، دستگاههای دینامیکی، نظریۀ مجموعه ها و احتمالا چیزهای دیگر تبدیل می شوند. از این رو جبرهای عملگرها تعمیمی تعویض ناپذیر  از همۀ این شاخه ها فراهم می آورد. تأثیر حالت تعویض پذیر به ویژه در کارهای اولیه هر حوزه بارز بوده است ولی...

اشاره: بازبینی موضوع درک و آموزش ریاضیات در ارتباط با رشد خلاق کودکان و ارتباط آن با حوزه‌ی پایه-ای دیگری چون فلسفه، به علاوه‌ی شایدها و بایدهایی در قاعده های بازی های جاری این میدان ها محور معانی و اشارات این نوشته هستند.

به نظر می رسد امروزه کمتر ریاضیدانی را می توان یافت که تصویری بنیادگرایانه از ریاضیات نداشته باشد. با این همه، فیلسوفانی هستند که تحقق ریاضیات بدون بنیادها را ممکن می دانند. یکی از ایسان هیلاری پاتنم است که معتقد است ریاضیات نه بنیادی دارد و نه نیازی به آن. در این مقاله سعی داریم تا به شرح دیدگاههای پاتنم در این زمینه بپردازیم و تاثیر این دیدگاهها را بر دیگر فلاسفه ریاضیات شرح دهیم.

از اواخر قرن نوزدهم،مذهب تحصلی در علوم دچارسستی و تزلزل شد و بحثهای گوناگون درباب عینیت یا عدم عینیت علم سبب شد تامبانی نظری علوم جدید گرفتار بحران شود .ادموند هوسرل درآخرین اثرخود، بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعلایی ،این بحران را تشریح می کند و آن را به فرهنگ اروپایی و یا به صورت عام تر به تفکر غربی مربوط می داند.او برای غرب ،یک صورت نفسانی واحد قائل است که درتاریخ اروپا تقرر یافته است....

در دنیای پرشتاب کنونی، شناخت انواع منابع اطلاعاتی و آشنایی با منابع الکترونیکی و ویژگی های آن ها برای متخصصین موضوعی به عنوان یک ضرورت مهم مطرح می باشد زیرا ویژگی بارز این منابع اطلاعاتی نو بودن دانش، اعتبار اطلاعات گردآوری شده و شناخت آخرین اطلاعات منتشر شده و آگاهی از حوزه های پژوهشی نوظهور است. علاوه براین امروزه، سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران پژوهشی، بیش از هر زمان دیگری تمایل دارند ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود