مائده صافی اصفهانی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صفاهان

[ 1 ] - تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

چکیدهمتن حاضر ترجمه ای است از مقاله «تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات» نوشته کلمنسی مونتله. او که مدرس ارشد ریاضیات در گروه ریاضی وآمار دانشگاه کانتربری در نیوزلند است، در این مقاله به نقد و تحلیل کتاب تاج طاووس نوشته جورج گورگس جوزف می پردازد. مونتله تاج طاووس را از این حیث حائز اهمیت و دارای شهرت فراگیر می داند که شرحی قابل دسترس از فرهنگ ریاضی مردم غیر اروپایی ارائه کرده است. به اعتقا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود