تبیین تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه

نویسندگان

  • محمود زمانی دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین تأثیر متغیرهای بازارگرایی، نوآوری مدیریت، نوآوری فناورانه و عملکرد سازمانی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تمام بنگاه‎های داروسازی سراسر کشور دربرمی‎گیرد. حجم نمونه با بهره‎مندی از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 255 به‎دست آمد. داده‎ها به‎کمک پرسشنامه‎ای گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه‎وتحلیل داده‎ها، از مدل‎سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی در نرم‎افزار آماری Smart-PLS استفاده شده است. یافته‎ها نشان می‎دهد بازارگرایی و نوآوری مدیریت، اثر معنادار و مثبتی بر نوآوری فناورانه می‎گذارد. همچنین نتایج مشخص کرد که هر سه متغیر بازارگرایی، نوآوری مدیریت و نوآوری‎های فناورانه در محصولات و فرایندها، می‎تواند به عملکرد برتر بنگاه منجر شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش

هدف از مقاله حاضر طراحی، تدوین و ارزیابی مدل علّی خلاقیت و نوآوری با تأکید بر نقش واسطه‌‌ای مدیریت دانش و تحلیل روابط فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش و رابطه مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری است. جامعه پژوهش همه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان می‌باشد که از این جامعه نمونه‌‌ای به حجم 278 کارمند با شیوه تصادفی – طبقه‌‌ای انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر ن...

متن کامل

بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش

هدف از مقاله حاضر طراحی، تدوین و ارزیابی مدل علّی خلاقیت و نوآوری با تأکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش و تحلیل روابط فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش و رابطه مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری است. جامعه پژوهش همه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان می باشد که از این جامعه نمونه ای به حجم 278 کارمند با شیوه تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه...

متن کامل

تأثیر دوگانگی بازارگرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه

چکیده      با توجه به رقابت روزافزون در کسب وکارهای صنایع غذایی و نقش مهم مؤلفه هایی همچون بازارگرایی و نوآوری در کمک به بنگاه­ها برای دستیابی به موفقیت در فضای پویای کسب وکارهای کنونی و همچنین با توجه به اهمیت عامل دوگانگی در دستیابی بنگاه به مزیت رقابتی، در پژوهش حاضر، تأثیر دوگانگی بازارگرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه­های فعال صنایع غذایی بررسی شده است؛ به این منظور اطلاعات مدیران و ک...

متن کامل

بررسی تأثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره‌بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

در فضای رقابتی و پویای کسب‌و‌کار کنونی، بنگاه­ها با استفاده از مؤلفه­های متفاوتی از جمله بازارگرایی و نوآوری سعی در ارتقای عملکرد خود دارند. بازارگرایی، متشکل از دو مجموعه رفتار اکتشاف و بهره­برداری است که هر یک از آنها بر میزان گرایش به نوآوری­های یکباره و تدریجی و همچنین بر عملکرد بنگاه­ها تأثیرگذار هستند. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که با شناسایی نحوۀ ارتباط رویکردهای بازارگرایی اکتشافی ...

متن کامل

بررسی نقش میانجی نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی درتاثیر شیوه‌های مدیریت دانش بر عملکرد شرکت

این پژوهش به منظور بررسی نقش میانجی نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی درتاثیر شیوه‌های مدیریت دانش بر عملکرد شرکت انجام شد، که در آن شیوه‌های مدیریت دانش شامل چهار بخش شیوه‌های اکتساب دانش، شیوه‌های انتقال دانش، شیوه‌های ذخیره‌سازی دانش و شیوه‌های کاربرد دانش و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی شامل دو بخش قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری محصول است و به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  463- 484

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023