تبیین شیوه‏ ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان

نویسندگان

  • احمد عربی کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دبیر آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری؛ ایران
  • اصغر سلطانی استادیار برنامه‌درسی، بخش علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تبیین ویژگی‏های شیوه ‏ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی در مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان استان چهارمحال و بختیاری بود.  روش: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، ترکیبی است. روایی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصان و کارشناسان بررسی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و 93/0 برآورد شده است. جامعه آماری در بخش کمی، مشتمل بر 968 نفر از معلمان ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری در مناطق دوزبانه شهرستان‌های شهرکرد، بِن، سامان و بخش‏های بلداجی و جونقان بود و 275 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز نمونه آماری شامل 40 نفر از معلمان برتر استانی در دوره ابتدایی بود و از مصاحبه نیمه‌ساختارمند برای گردآوری داده‏ ها استفاده ‌شد.  یافته‌ها: نتایج نشان داد که معلمان در تبیین ویژگی‏های شیوه‏ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب برنامه‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی در مناطق دوزبانه، بیشترین اولویت را به روش‌های پرسش و پاسخ، بحث گروهی و ایفای نقش و کمترین اولویت را به روش‌های آموزش برنامه‌ای می‌دهند. همچنین، کمبود رسانه‌های آموزشی و دیداری شنیداری و عدم‌تنوع در به‌کارگیری شیوه‌ها و فنون یاددهی و یادگیری، از مهم‏ترین علل ضعف شیوه‏ها و فنون یاددهی و یادگیری از دیدگاه معلمان بود. از سوی دیگر، بهره‌مندی از نرم‌افزارهای آموزشی در تدریس و تدوین کتاب راهنمای تدریس به‌عنوان مهم‏ترین دلایل قوت شیوه‏ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب از دیدگاه معلمان بود. همچنین بین دیدگاه‏ های معلمان از لحاظ متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنس، مدرک تحصیلی و میزان سابقه) تفاوتی وجود نداشت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر، تبیین ویژگی‏های ارزشیابی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان بود. طرح پژوهش ترکیبی در هم تنیده بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل همه معلمان شهر کرمان بود که از میان آنها 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز نمونه آماری شامل 30 نفر از معلمان برتر استانی در دوره ابتدایی بود. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش کیفی نیز از م...

هدف پژوهش حاضر، تبیین ویژگی‏های ارزشیابی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان بود. طرح پژوهش ترکیبی در هم تنیده بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل همه معلمان شهر کرمان بود که از میان آنها 350 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز نمونه آماری شامل 30 نفر از معلمان برتر استانی در دوره ابتدایی بود. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. در بخش کیفی نیز از م...

از آنجا که کیفیت نظام­های آموزش و پرورش هر کشور وابسته به کیفیت معلمان آن است، بنابراین ارتقای دانش، مهارت­ها و نگرش­های معلمان در این زمینه نقش بسیار اساسی دارد. هدف از این پژوهش، مشخص کردن تاثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری است. نوع این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدارس ابتدایی شهر تهران است که در آن معلمان پژوهنده حضور دارند...

از آنجا که کیفیت نظام­های آموزش و پرورش هر کشور وابسته به کیفیت معلمان آن است، بنابراین ارتقای دانش، مهارت­ها و نگرش­های معلمان در این زمینه نقش بسیار اساسی دارد. هدف از این پژوهش، مشخص کردن تاثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری است. نوع این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدارس ابتدایی شهر تهران است که در آن معلمان پژوهنده حضور دارند...

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از برنامه درسی دوره پیش­دبستانی دانش­آموزان کم­توان ذهنی صورت گرفت. روش تحقیق ارزشیابانه و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، معلمان و اولیای دانش آموزان مراکز استثنایی استان آذربایجان غربی و مشاهده گران از این مراکز بودند. روش نمونه گیری برای مدیران و معلمان به صورت سرشماری و برای اولیای دانش آموزان، خوشه ای چندمرحله ای و مشاهده گر برای هر مرکز دو نفر بود. به منظور...

هدف: این پژوهش با هدف تبیین ویژگی­های مطلوب عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی به منظور ارایه الگویی برای ارتقای مهارت‌های حل مسأله دانش­آموزان دبستانی و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی‌ربط انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر جزء تحقیقات کاربردی بوده که با روش تحقیق زمینه­ای انجام شده است. از این­رو، ابتدا مبتنی بر مبانی نظری پیرامون موضوع تحقیق، به شناسایی ویژگی­های مطلوب چها...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود