اصغر سلطانی

استادیار برنامه‌درسی، بخش علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

[ 1 ] - تبیین شیوه‏ ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان

هدف: هدف پژوهش تبیین ویژگی‏های شیوه ‏ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب برنامه‏ درسی زبان ‏آموزی دوره ابتدایی در مناطق دوزبانه از دیدگاه معلمان استان چهارمحال و بختیاری بود.  روش: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، ترکیبی است. روایی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصان و کارشناسان بررسی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و 93/0 برآورد شده است. جامعه آماری در بخش کمی، مشتمل بر 968 نفر از معلمان اب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود