تجزیه فتوکاتالیستی علف کش 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول ‌های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم

نویسندگان

  • ابراهیمی, اصغر استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • امرالهی, محسن . مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران 7. دانشجوی دکترا مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • تقوی, محمود مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایراندانشجوی دکترا مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،یزد، ایران
  • خسروی, رسول دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • سلیمی, جواد مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
  • فلاح زاده, رضاعلی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • قانعیان, محمدتقی دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
چکیده

Background and purpose: Among the numerous chemicals utilized in agriculture, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is widely used to control weeds. This herbicide is considered as a carcinogen and high toxic pollutant which is very difficult to remove due to its biological and chemical stability. This study aimed at photocatalytic degradation of 2,4-D using indium oxide nanoparticles in the presence of ultraviolet light. Materials and methods: This study was carried out in bench scale and batch system. The effect of operating parameters such as pH (2-11), contact time (5-240 min), catalyst dose (0.1-2 g/l) and initial concentration of herbicide (5-40 m/l) on the efficiency of the process were studied. The experimental data were fitted to a pseudo-first-order kinetic model. Results: Increasing the pH and initial concentration of herbicide led to reduced efficiency while increasing the contact time and catalyst dose increased the efficiency. The best result (70% efficiency) was achieved at pH 3, 1 g/l catalyst dose, 120 min contact time, and 5 mg/l initial concentration. The process data well followed the pseudo-first-order kinetic model (R2 = 0.915). Conclusion: The results demonstrated that the photocatalytic process using indium oxide nanoparticles in the presence of ultraviolet light have a relatively good efficiency in removing 2,4-D.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه فتوکاتالیستی علف کش ۲،۴- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم

سابقه و هدف: در میان مواد شیمیایی متعدد مورد استفاده در بخش کشاورزی، 2, 4- دی کلرو فنوکسی استیک اسید (d-2،4) به طور گسترده ای برای کنترل علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرد. این علف کش به عنوان یک آلاینده سرطان زا و با سمیت بالا در نظر گرفته می شود که به دلیل پایداری بیولوژیکی و شیمیایی آن، تجزیه این آلاینده بسیار مشکل است. لذا این مطالعه با هدف تجزیه فتوکاتالیستی علف کش d-2،4 با استفاده از ن...

متن کامل

کاربرد فرآیند فتوکاتالیستی Ag-ZnO/UV-Cدر تجزیه سم 2, 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید در محلول های آبی

Introduction: A variety of pesticides is used to combat weeds. Check-resistant residues of contaminants in drinking water resources have detrimental effects on human health and on environment. In recent years, advanced oxidation methods o remove toxins from the environment, particularly the aquatic environment is further considered. Methods: In this study, samples adding different concentrat...

متن کامل

کاربرد فرآیند فتوکاتالیستی ag-zno/uv-cدر تجزیه سم ۲, ۴-دی کلروفنوکسی استیک اسید در محلول های آبی

مقدمه: انواع گوناگونی از سموم به منظور مبارزه با علف های هرز مورد استفاده قرار میگیرند. ورود بقایای این آلاینده های مقاوم به منابع تأمین آب شرب میتواند اثرات مخربی بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشد. در سال های اخیر استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته برای حذف سموم از محیط زیست به ویژه محیط های آبی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. روش بررسی: دراین تحقیق، نمونه های مورد نظر با اضافه نمودن غل...

متن کامل

تجزیه فتوکاتالیستی متیلن بلو با استفاده از نانوذرات اکسید روی

Backgrounds and Objectives: Textile industrial wastewaters are one of the important sources of environmental contaminants. In the recent years, use of advanced oxidation processes, by producing highly active and reactive components such as hydroxyl radicals has been proposed. The aim of this research is photocatalytic degradation of methylene blue dye using the ZnO-nanoparticle with UVA irradia...

متن کامل

بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از نانوذرات اکسید مس ) (CuO/UV در محیط‌های آبی

Background and Objectives: Surface water and groundwater pollution can cause health problems for human. Antibiotics have special importance due to inducing bacterial resistance in a way that even in low concentrations can cause drug resistance. Ciprofloxacin is one of the antibiotics that various remediation methods have been, up to now, applied for. The objective of this study was to investiga...

متن کامل

حذف  فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی و نیکل دو ظرفیتی از محلول&thinsp های آبی  با استفاده از اشعه UV در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

Backgrounds and Objectives: Industrial wastewater included the heavy metal is one of the important sources of environmental pollution. Hexavalent chromiumand divalent nickel are founded in plating wastewater which is harmful for human health and environment. Therefore, the purpose of this research is investigation of photocatalytic removal of hexavalent chromium and divalent nickel from aqueous...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره 137

صفحات  159- 170

تاریخ انتشار 2016-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021