تجزیه مکان‌های ژنی کمّی مرتبط با آنزیم‌های تحمّل به شوری در جو (Hordeum vulgare L)

نویسندگان

  • حسین جعفری عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
  • محمد نقی انصاری آموزشکده فنی الغدیر زنجان و دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور،
  • مهدی طاهری استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز دو آنزیم فعّال در شرایط تنش شوری هستند که اندازه گیری سطوح فعالیت آن­ها در ارقام حساس و متحمّل می‏تواند برای مکان‏یابی ­QTLهای دخیل در تحمّل به شوری مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا والدین چهار توده نقشه‏یابی جو برای مطالعه وجود تنوّع لازم در سطوح فعّالیت­های آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز مورد آزمایش قرار گرفتند. تنوّع قابل ملاحظه­ای از نظر فعّالیت دو آنزیم مذکور بین والدین جمعیّت OWB مشاهده شد. برای مکان‏یابی ­QTLهای دخیل در تحمّل به شوری، تعداد 94 لاین دابل هاپلوئید این جمعیّت مورد آزمایش قرار گرفت. در این مطالعه مقدار کمّی این دو آنزیم به عنوان صفت کمّی در دو سطح شوری ]صفر (شاهد) و 200 میلی‏مول [NaCl در افراد این جمعیّت اندازه گیری شد و متعاقباً آنالیزهای مربوط به مکان‌یابی QTL­ها به‌وسیله نرم‌افزار MAPQTL 5 انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که فعّالیت آنزیم کاتالاز در شرایط تنش شوری با دو QTL بزرگ ‌اثر بر روی کروموزوم­های (3H) 3 و (4H) 4 و دو QTL کوچک‌اثر بر روی کروموزوم­های  (1H)5 و  (5H)7 کنترل می­شود. برای آنزیم پراکسیداز QTL مکان‌یابی نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که سطح فعّالیت آنزیم کاتالاز تحت تنش شوری می‏تواند به عنوان یک شاخص کمّی برای مکان‌یابی ژن­های دخیل در فرایند تحمّل به شوری مورد استفاده قرار گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز دو آنزیم فعّال در شرایط تنش شوری هستند که اندازه گیری سطوح فعالیت آن­ها در ارقام حساس و متحمّل می‏تواند برای مکان‏یابی ­qtlهای دخیل در تحمّل به شوری مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا والدین چهار توده نقشه‏یابی جو برای مطالعه وجود تنوّع لازم در سطوح فعّالیت­های آنزیم­های کاتالاز و پراکسیداز مورد آزمایش قرار گرفتند. تنوّع قابل ملاحظه­ای از نظر فعّالیت دو آنزیم مذکو...

به منظور تعیین توارث صفات مرتبط با عملکرد دانه در جو، نسل های F1، F2 و F3 حاصل از تلاقی دو رقم Afzal/Cwb تهیه و همراه با والدین در شرایط مزرعه، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات وزن سنبله، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، طول ریشک، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن کاه سنبله در نسل های مختلف مورد اندازه گیری و یادداشت برداری قرار گرفتند. تجزیه م...

به منظور تعیین توارث صفات مرتبط با عملکرد دانه در جو، نسل های f1، f2 و f3 حاصل از تلاقی دو رقم afzal/cwb تهیه و همراه با والدین در شرایط مزرعه، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات وزن سنبله، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، طول ریشک، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن کاه سنبله در نسل های مختلف مورد اندازه گیری و یادداشت برداری قرار گرفتند. تجزیه م...

این پژوهش به‌منظور مکان‌یابی QTLهای کنترل‌کننده عملکرد و اجزاء عملکرد در 99 لاین اینبرد نوترکیب نسل F13 جو حاصل از تلاقی دو والد Kanto Nakate Goldو Azumamugi انجام شد. ثبت ارزش فنوتیپی لاین‌ها و والدین برای صفات تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، عملکرد دانه و وزن هزار دانه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی اول و سه تکرار در سال زراعی دوم ان...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود