تحلیل اسنادی زبان آموزان دبیرستان: مورد زبان آموزان ایرانی

نویسندگان

  • معتکف, راحله کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه پیداکردن عواملیست که زبان آموزان دبیرستانی موفقیتهاوشکستهای خودرابه آن نسبت می دهند. بدین منظور، 708 دانش آموزان دبیرستانی ازاقشار مختلف اجتماعی-اقتصادی وجنسیت مختلف انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه اسنادی پاسخ دادند. پرسشنامه شامل چهاربخش است: احساسات ،تصویرازخود، انگیزه درونی،وسیاست زبان.آزمون ANOVA و Post-hoc به منظورتجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.نتایج حاصل ازتجزیه وتحلیل نشان داد که انگیزه درونی اسناد اصلی است وجنسیت هیچ نقشی دراسناد بازی نمی کند. علاوه براین،تفاوتهای قابل توجهی درمیان طبقات مختلف اجتماعی مشاهده شد. دانش آموزان طبقات بالای جامعه ،دراحساسات وتصویرازخود بالاترین نمره را کسب کردند؛ودانش آموزان ازمناطق روستایی درانگیزه درونی وسیاست زبان نمره بالاتری بدست آوردند. درنهایت، نتایج به دست آمده درزمینه یادگیری وآموزش زبان مورد بحث قرارگرفت وپیشنهاداتی ارایه شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی دراستفاده از جملات مجهول زبان ژاپنی

یکی از عناصری که روند یادگیری زبانهای خارجی یا زبان دوم را با اختلال مواجه می کند، خطاهای زبانی است؛ البته بروز خطا در فرایند یادگیری مسأله ای عادی و قابل پیش بینی است. ولی آنچه در این رابطه از اهمیت برخوردار است، آگاهی نسبت به این خطاها و یافتن راهکارهایی برای رفع آنهاست. تجزیه و تحلیل خطا به منظور یافتن علل بروز آنها از اصول اولیه تدریس و آموزش زبانهای خارجی محسوب می شود. یکی از مواردی که در ...

متن کامل

تاثیر آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

                پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم فرهنگی لادو بر توانایی نگارش پاراگراف توصیفی زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته است. پرسش اصلی که پژوهش حاضر سعی در جستجوی پاسخ آن داشت این بود که آیا آموزش مفاهیم فرهنگی لادو قادر است توانایی نگارش پاراگراف توصیفی فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی را در سطح دانشگاهی ارتقاء بخشد یا خیر. به منظور یافتن پاسخ پرسش مذکور 60 ترجمه آموز ...

متن کامل

تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آز...

متن کامل

مشکلات ادراک و تولید آهنگ نزد زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در سطح A1

آواشناسی که شامل نوای گفتار نیز می­باشد، با وجود تأکیدی که بر توانش برقراری ارتباط در آموزش زبان می‌شود، همواره در میان اهداف ثانویه قرار دارد. امروزه، اهداف یادگیری با گذشتن از مرز «چه گفتن»، به سمت «چگونه گفتن» در موقعیت‌های برقراری ارتباط سوق یافته‌اند. با این حال، این امر در میان مدرسان و زبان‌آموزان ایرانی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و تنها هدف ایشان در نوعی یاددهی/ یادگ...

متن کامل

تأثیر سن زبان آموزان بر یادگیری تلفظ زبان آلمانی بر اساس دادههای دانشجویان ایرانی

پژوهش حاضر با استناد به فرضیه دورۀ بحرانی که یادگیری کامل هر زبان را پس از سن خاصی ناممکن می‌داند، انجام گرفته است. دو گروه از دانشجویان ایرانی که در سنین مختلف زبان آلمانی را آموخته‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند. تلفظ آنها از طریق روخوانی سه متن آلمانی بوسیله پنج ارزیاب بومی آلمانی مورد ارزیابی قرارگرفت. هدف یافتن گویشور درحد بومی زبان آلمانی درمیان زبان‌آموزان دوگروه بود. براساس تحقیقات متعدد د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 2

صفحات  85- 105

تاریخ انتشار 2012-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023