تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه‌ پایدار شهری در استان اصفهان

نویسندگان

  • امیرعلی درستی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر توسعه‌ی پایدار شهری در استان اصفهان است. در این پژوهش با روش پیمایشی روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق رابطه‌ی معنی‌داری بین متغیرهای، سرمایه‌ی اجتماعی (41/0=r)، تحصیلات (69/0=r)، درآمد (51/0=r)، سن (14/0=r) و مشارکت اجتماعی (33/0=r) با سطح توسعه‌ی پایدارشهری در استان اصفهان وجود دارد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بشر از دیرباز با مفهوم توسعه در ارتباط بوده و زندگی او عمیقاً با این مفهوم گره خورده است. توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی، تشریح رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. امروزه توسعه در ابعاد گوناگونی مطرح است که توسعه پایدار شهری یکی از مهمترین ابعاد توسعه به شمار می‌رود. عنوان این تحقیق عوامل بازدارنده ...

گسست در ساختار فضایی ـ اجتماعی شهرها در روند برنامه‌های توسعه‌ای حاضر، رشد فزاینده شهرنشینی و تغییر در ماهیت و پیچیدگی مسائل شهری، موجب ناکارآمدی برنامه ‌ریزی و مدیریت شهری در مقیاس کلان شده است. این امر ضرورت توجه به سطوح پایین‌تر و داشتن نگاه از پایین به بالا را به منظور حل پایدار مسائل شهری، بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا توجه به سرمایه‌های اجتماعی به عنوان دارایی که در میان اجتماع...

گسست در ساختار فضایی ـ اجتماعی شهرها در روند برنامه‌های توسعه‌ای حاضر، رشد فزاینده شهرنشینی و تغییر در ماهیت و پیچیدگی مسائل شهری، موجب ناکارآمدی برنامه ‌ریزی و مدیریت شهری در مقیاس کلان شده است. این امر ضرورت توجه به سطوح پایین‌تر و داشتن نگاه از پایین به بالا را به منظور حل پایدار مسائل شهری، بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا توجه به سرمایه‌های اجتماعی به عنوان دارایی که در میان اجتماع...

   هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش هوش فرهنگی و سرمایه­ اجتماعی در سازگاری شغلی معلمان است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-­ همبستگی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری بود. نمونه پژوهش، شامل 312 نفر از معلمان ابتدایی شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی است که به صورت تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ا­ی انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه‌های سازگاری شغلی (پورکبیریان، 1386)، سرمایه اجتماعی (بردبار،...

امروزه موضوع اجتماعات محلی و نحوه ساماندهی آنها جایگاه مهمی در جامعه شناسی شهری و به تبع آن شهرسازی و مدیریت شهری پیدا کرده که تحت عنوان برنامه ریزی محله مبنا از آن یاد می شود که ایده اولیه آن بر اساس اجتماعات محلی، مشارکت مردمی و برنامه ریزی بوسیله مردم، نه برای مردم شکل گرفته است. یکی از مبانی این دیدگاه اجتماعی که از مفاهیم نوین توسعه شمرده می­شود، سرمایه اجتماعی است که از طریق ارتباط متقابل...

در این مقاله سعی بر آن است تا کیفیت سرمایه ی اجتماعی به عنوان متغیری وابسته در ارتباط با اندازه و مقیاس شهری، به عنوان متغیری مستقل، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به همین منظور با روش استدلال قیاسی و از رهگذر تئوری های مطلوب تحقیق و چارچوب روش شناختی مناسب، عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده ی ابعاد و انواع سرمایه اجتماعی را، با اندازه های متفاوت شهری در مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ در نظام شهری ا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود