عنوان ژورنال

توسعه اجتماعی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2538-3205

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود