عنوان ژورنال

توسعه اجتماعی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2538-3205
  • ناشر :دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره

دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8